AKTUALNOŚCI - TKP ODDZIAŁ GDAŃSK


Działalność naukowo-techniczna i konsultingowa jest potrzebna zarówno w obszarze regionu pomorskiego, jak i obrębie ogólnokrajowym. Widząc swój udział w koniecznym postępie naukowym i gospodarczym, rozwijamy (w miarę potrzeb środowiskowych i możliwości stowarzyszenia), rozmaite formy działalności. Zorganizowaliśmy Centrum Konsultacji Budowlanych i Budowli Zabytkowych o charakterze konstrukcyjno-budowlanym oraz odrębne Centrum Nieruchomości, które obejmują porady i konsultacje związane z nieruchomościami, w tym zabytkowymi i przemysłowymi, remontami i budownictwem, pośrednictwem w wynajmie lokali oraz obrocie i wyceną nieruchomości.
Centrum Konferencyjnego i Szkoleniowego zajmuje się organizacją zjazdów, sympozjów, konferencji i kongresów, na które istnieje duże zapotrzebowanie (przykłady organizowanych konferencji: http://www.konsulting.gda.pl/dpp/ lub DPP 2003, http://www.konsulting.gda.pl/dps09/ lub DPS 2009), http://www.konsulting.gda.pl/dps2015/ lub DPS 2015), http://www.konsulting.gda.pl/iav2019/ lub IAV 2019) oraz http://www.konsulting.gda.pl/dps2022/ lub DPS 2022).
Centrum Wydawnicze http://www.konsulting.gda.pl/PWNT/ od roku 2000 współpracuje między innymi z Centrum Konferencyjnym oraz z gdańskim środowiskiem akademickim w zakresie materiałów konferencyjnych, książek i prac naukowych oraz publikacji popularno-naukowych. Centrum to posiada odrębną nazwę Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne (PWNT). Mamy swój udział w organizacji i wydaniu w 2014 roku pierwszych numerów ogólnopolskiego czasopisma - organu Zarządu Głównego TKP - "KONSULTING POLSKI".
Pozostała główna część działalności Oddziału Gdańskiego jest skupiona i ukszałtowana organizacyjnie w postaci Centrum Techniki i Technologii oraz Centrum Konsultacji i Ekspertyz.

Towarzystwo rozwija swoją statutową działalność również w innych obiecujących kierunkach. Zarząd chętnie wspiera nowe inicjatywy i pomysły na pożyteczne dla społeczeństwa działania TKP, w tym propozycje pozwalające na uaktywnianie się nowych członków stowarzyszenia TKP. Uważamy, że podstawą takiego działania powinna być inwencja osób, które: posiadają niewykorzystane pokłady swojej aktywności zawodowej i społecznej, oraz dostrzegają istniejące na rynku usług konsultacyjnych braki, które polegają na niezaspokojeniu gospodarczo lub społecznie uwarunkowanych potrzeb w interesującym nas zakresie.
Przykładowe obszary działania takich zespołów dotyczą: ochrony środowiska; przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej (otwieranie i prowadzenie firm, kursy zawodowe); współpracy międzynarodowej, europejskiej, euro-regionalnej; ekonomii, zarządzania i marketingu; zagadnień finansowo-księgowych; technologii i inżynierii (chemicznych, mechanicznych, elektrotechnicznych, elektronicznych, komputerowych, informacji, okrętownictwa i oceanotechniki); zastosowań technologii informacji, automatyki i robotyki oraz monitorowania i diagnostyki; jak również współpraca międzynarodowa w zakresie projektowania i konsultingu (głównie w dziedzinie nauk technicznych i ekonomii).
Przy formułowaniu nowych propozycji aktywności konsultingowej musimy uwzględniać realność propozycji przy minimalizacji ryzyka finansowego w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału oraz w akceptowalnej strukturze organizacyjnej. Promujemy współdziałanie Członków TKP w powyższym zakresie oraz zapraszanie nowych, godnych zaufania osób do Towarzystwa.
Statut pozwala również na prowadzenie działalności gospodarczej przez Towarzystwo. Oznacza to potencjalnš możliwość tworzenia wewnętrznych, finansowo autonomicznych jednostek działalności gospodarczej, będących pod nadzorem i kontrolą administracyjno - finansową Zarządu. Mogą one powstawać zarówno w wyniku przekształcenia lub "pączkowania" działających Centrów, jak i w wyniku zaakceptowanych przez Zarząd nowych propozycji przedsiębiorczości. Całkowite ryzyko finansowe i organizacyjne ponosi wówczas jednak prowadzący taką działalność Członek TKP. W przypadku pozytywnego rozwoju takiej jednostki możliwa jest kontynuacja takiej działalności w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, to jest całkowicie autonomicznego przedsiębiorstwa jedynie stowarzyszonego (pod względem właścicielskim lub zarządczym) z Towarzystwem Konsultantów Polskich.


WAŻNIEJSZE AKTUALNOŚCI - TKP POLSKA
Kolejne Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP, z siedzibš w Warszawie, odbyło się w dniu 20 listopada 2020 r. (w trybie zdalnym, z wykorzystaniem platformy Skype), któremu przewodniczył kol. Zbigniew Dąbrowski.
Przebieg WZD opisuje załączony Protokół z WZD Towarzystwa Konsultantów Polskich'2020 .pdf.


Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia xx.xx.2021 r. (sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/0xxxxx/xx/xxx), dokonano zmiany w składzie władz Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich, ustalając następujący skład osobowy:
 • 1. Zdzisław Kowalczuk - Prezes Zarządu Głównego
 • 2. Marek Dereń - Wiceprezes, Sekretarz
 • 3. Anna Witkowska - Wiceprezes, Skarbnik
 • 4. Michał Kałużny - członek Prezydium Zarządu Głównego
 • 5. Paweł Gilarski - członek Prezydium Zarządu Głównego
 • 6. Zbigniew Dąbrowski - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
 • 7. Michał Kałużny - członek GKR TKP
 • 8. Wacław Tarasek - członek GKR TKP
 • 6. Marcin Ostrowski - Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego TKP
 • 7. Grażyna Soboń-Rożyńska - W-Przewodniczšca GSK TKP
 • 8. Ryszard Drapala - członek GSK TKPW międzynarodowym kontekście działalność Towarzystwa Konsultantów Polskich prowadzona jest poprzez Federację FSNT-NOT, która posadowiona jest na platformach: FEANI (Europejskiej Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych) http://www.feani.org/ oraz WFEO (Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich) http://www.wfeo.net/.

INNE INFORMACJE Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO


W roku 2010 (4.IV) odszedł od nas wielotetni i oddany Towarzystwu, Wiceprezes mgr inż. Janusz Dembek.
Była to wielka strata dla Towarzystwa, a w szczególności dla środowiska Oddziału Gdańskiego. Trudno dziś spotkać osobę tak głęboko zaangażonaną w działalność społeczną. Jego wielką troską była nasza organizacja (zarówno w regionie, jak i na forum krajowym, Zarządu Głównego TKP) oraz podejmowana przez TKP problematyka szkoleń i rozwoju zawodowego konsultantów i projektantów. Był naszym głównym motorem w zakresie stawiania i rozwiązywania problemów regionu Pomorskiego. Przede wszystkim jednak był uznanym specjalistą i ekspertem budownictwa i architektury z licznymi krajowymi i międzynarodowymi osiągnięciami.
Na forach i zgromadzeniach Towarzystwa zawsze starał się trafnie i dobitnie wyrażać swoje poglądy, wnosząc konstruktywne wnioski i propozycje konkretnych uchwał. Był niezwykle wartościowym i sumiennym kolegą oraz wymagającym współpracownikiem. Uczciwy człowiek, zawsze koleżeński, chętnie niosący pomoc innym, całkowicie oddany pracy społecznej, zawsze pełen optymizmu i pogody ducha.
W biurach projektowych Prozamet i Biprotechma był odpowiedzialny m.in. za budowle (jak wielopiętrowy magazyn dla ciężkich elementów okrętowych) w Stoczni Gdanskiej, największą w Polsce Północnej stalową halę odlewni dla śrub okrętowych i turbin energetycznych w "Zamechu" (Elbląg), wiele innych obiektów dla przemysłu maszynowego, stocznowego, energetycznego, chemicznego i samochodowego w Polsce i Niemczech Północnych.

Poniżej podajemy można kilka przykładowych wyników działaności zawodowej mgr inż. Janusza Dembek.


65 metrowy "Zieleniak" w Gdańsku (Inspektor Nadzoru).Wielki Młyn w Gdańsku.Pomnik zaślubin Polski z morzem (Kołobrzeg, 1962) autorstwa W. Tołkina.Pomnik Ludzi Morza w Gdyni (1965, materiał: głazy narzutowe wydobyte z morza).Dwor Gdański (z murów obronnych) jako Dom Harcerza w Gdańsku (1966).Pomnik Bojowników Ruchu Oporu Pomorza Gdańskiego w Brodnicy Górnej(1968).Pomnik na Majdanku w Lublinie (największy pomnik w Polsce, 1969).Budynek Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.Stade de France, Paris.


Zwyczajne Zgromadzenie Członków TKP Oddziału Gdańsk odbyło się w piątek 7 maja 2010, o godz. 17.30 w restauracji Kresowa. Początkowe chwile poświęcono pamięci zmarłego Wiceprezesa Janusza Dembek. Następnie Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności ZO oraz ZG w roku ubiegłym 2009 oraz bieżącą informację, dotyczącą spraw statutowych, członkowskich, stanu finansowego Oddziału, realizowanych projektów (SmartControlIdea, Partnetrstwa PG/PolSPAR), organizacji kursów audytorów SEB i wydawania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (SEB/ŚEB), jak również działalności wydawniczej PWNT. Po zakończeniu części oficjalnej, zebranie przekształciło się w spotkanie integracyjne członków Oddziału Gdańskiego.

W piątek 21 października 2011 r. w Restauracji "Baryłka" o godz. 17.00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. W zebraniu uczestniczyło 13 członków Oddziału Gdańskiego oraz - gościnnie - Prezes oddziału Lubińskiego oraz Delegat TKP do FS NOT, dr Stanisław Downorowicz. Po prezentacji sprawozdania z ubiegłorocznej działalności, Prezes prof. Z. Kowalczuk przeszedł do spraw statutowych TKP - w tym do: informacji o wyborze Członka Zarządu Kol. Janiny Cudzik na Wiceprezesa-Skarbnika ZO, oraz wyborów nowego Członka Zarządu i Delegata na zbliżające się WZD TKP (w obu przypadkach wybrano Kol. Grażynę Soboń). Ponadto powołano (pomocniczą) Komisję Statutową (w składzie Kol. J. Cudzik oraz Kol. W. Sołtyka) w celu uczestnictwa w opracowywaniu nowego (ogólnopolskiego) statutu TKP. Następnie Przewodniczący Zebrania przekazał głos Prezesowi S. Downorowiczowi, który przedstawił historię i aktualny stan organizacyjno-prawno-statutowy, w jakich znalazł się Zarząd Główny TKP, który obecnie szykuje się do zorganizowania Walnego Zjazdu TKP, w celu wyboru nowych władz. Ostatnim punktem NWZCz był informacja z działalności bieżącej ZO, dotycząca realizowanych konsultingów (25/2011 oraz 25/2011), oraz działalności wydawniczej PWNT (dziesięciolecie w przyszłym roku). Po zakończeniu NWZCz Prezes zaprosił wszystkich uczestników do udziału w części integracyjnej.

Kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TKP O/Gdańsk (NWZCz) odbyło się 26 X 2012 w restauracji Hotelu Hanza nad Motławą, o godz. 17.00. Przedstawione przez Prezesa Zdzisława Kowalczuka sprawozdanie z rocznej działalności oparte było na sprawozdaniach z Zebrań Zarządu Oddziału oraz sprawozdaniu z Walnego Zgromadzenia Delegatów TKP w Poznaniu. Po omówieniu kwestii bilansu Oddziału za rok 2011 oraz przygotowania wymaganych urzędowych sprawozdań, Prezes wspomniał o partnerstwie TKP O/G z: Gdańskim Klastrem Budowlanym, z firmą ArCADiaSoft Chodzik, z Politechniką Gdańską, ze Stowarzyszeniem POLSPAR, jak również o działalności Centrów (głównie Centrum Technologicznego oraz działalności kolportażowo-wydawniczej PWNT). W odniesieniu do kwestii ogólnopolskich Prezes przedstawił uchwałę Zarządu Głównego TKP (z marca 2012) dotyczącą zawiadomienia Delegatów Oddziałów oraz Członków Honorowych TKP na WZD TKP w Poznaniu, które odbyło się w dniu 18 maja 2012 r. o godz. 11. W Zebraniu tym brało udział 3 delegatów ZO Gdańsk (Z. Kowalczuk, W. Sołtyka, oraz G. Soboń). W WZD nie wzięli udziału Członkowie ustępującego Prezydium Zarządu Głównego. Po części sprawozdawczej, w której zaprezentowano częściowe sprawozdania z działalności ZG TKP (S. Downorowicz) oraz wyniki finansowe, jak również sprawozdanie za kadencję z działalności GKR (Z. Dąbrowski), GSK (J. Kosek), nastąpiła dyskusja nad sprawozdaniami oraz wybór nowych Władz ZG TKP. Ostatnim punktem NWZD były sprawy statutowe TKP: w tym kwestia wsparcia finansowego Zarządu Głównego TKP (Uchwała Nr 1), decyzja o zmianie składu Komisji rewizyjnej (Uchwała Nr 2), oraz zagadnienie opracowania nowego statutu TKP (w Komisji Statutowej w składzie: Kol. J. Cudzik oraz Kol. W. Sołtyka). Po zakończeniu części formalnej NWZCz, Zebranie tradycyjnie przekształciło się spotkanie integracyjne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TKP O/Gdańsk (WZCz) odbyło się 15 XI 2013 w restauracji "U Przyjaciół", o godz. 18.00. Program Walnego Zgromadzenia Członków obejmował: (1) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Protokolanta; (2) Wybór Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej; (3) Sprawozdanie z działalności TKP OG wraz z informacją bieżącą (CW/PWNT, CKonf./DPS'2015); (4) Udzielenie absolutorium Zarządowi; (5) Wybory Prezesa Zarządu TKP OG; (6) Wybory władz TKP OG (ZO, KR, SK, Delegacja na WZD TKP); (7) Inne sprawy statutowe i osobowe (wręczenie legitymacji TKP, nadanie tytułu Członka Honorowego Kol. Stanisławowi Drucisowi); (8) Wolne wnioski; (9) Zamknięcie WZCz). W wyniku wyborów ustalono następujący skład Zarządu: Prezes Zdzisław Kowalczuk, Wiceprezes Wiesława Marchwicka, Wiceprezes Waldemar Sołtyka, Członek Zarządu Grażna Soboń, Członek Zarządu Piotr Kubski. Po zakończeniu WZCz, odbyło się spotkanie integracyjne członków TKP O/G.

W czwartek 30 października 2014 roku odbyło się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TKP O/Gdańsk w restauracji "Nad potokiem" w Jelitkowie. Zgromadzenie otworzył prof. Zdzisław Kowalczuk prezentując program NWZCz. Po uzyskaniu akceptacji planu spotkania, Prezes ZO przedstawił działania Zarządu Głównego TKP, po czym przedłożył sprawozdanie z działalności Zarządu O. Gdańsk w 2014 r. i informację bieżącą. Na zakończenie Przewodniczący NWZCz rozdał zgromadzonym dwa pierwsze numery nowego czasopisma TKP "Konsulting Polski". Po zamknięciu NWZCz, Prezes ZO rozpoczął tradycyjne integracyjne spotkanie członków Oddziału Gdańskiego TKP.

Walne Zgromadzenie Członków TKP Oddział Gdańsk odbyło się w czwartek 05 maja 2016 roku w restauracji HOTELU "LOGOS" (były Dom Nauczyciela). Program części oficjalnej zgromadzenia obejmował prezentację działań Zarządu Głównego TKP, sprawozdanie z działalności TKP O/Gdańsk oraz bieżącą informację członkowskš. Zgromadzenie zakończyło się integracyjnym spotkaniem członków Oddziału Gdańskiego TKP.

Walne Zgromadzenie Członków TKP Oddział Gdańsk odbyło się w czwartek 24 listopada 2016 roku w lokalu "Widok" na Morenie. Zgromadzenie w części oficjalnej dotyczyło działalności Zarządu Głównego TKP, sprawozdania z działalności Oddziału Gdańskiego, kooptacji członka SK (kol. J. Więsyk) po rezygnacji kol. J. Kaczmarka, oraz bieżącej informacji członkowskiej.

Walne Zgromadzenie Członków TKP Oddziału Gdańsk odbyło się w czwartek czwartek 10 maja 2018 roku w restauracji hotelu Logos przy ul. Uphagena 28 (Gdańsk-Wrzeszcz). Było to statutowe Zgromadzenie, które w części oficjalnej obięło: wybór Przewodniczšcego, sprawozdanie z działalnoœci ZO, dyskusję, sprawy członkowskie, statutowe i informację bieżącą, przyjęcie sprawozdania oraz wybory nowych Władz TKP Oddziału Gdańsk.