AKTUALNOŚCI - TKP ODDZIAŁ GDAŃSK


Działalność naukowo-techniczna i konsultingowa jest potrzebna zarówno w obszarze regionu pomorskiego, jak i obrębie ogólnokrajowym. Widząc swój udział w koniecznym postępie naukowym i gospodarczym, rozwijamy (w miarę potrzeb środowiskowych i możliwości stowarzyszenia), rozmaite formy działalności. Zorganizowaliśmy Centrum Konsultacji Budowlanych i Budowli Zabytkowych o charakterze konstrukcyjno-budowlanym oraz odrębne Centrum Nieruchomości, które obejmują porady i konsultacje związane z nieruchomościami, w tym zabytkowymi i przemysłowymi, remontami i budownictwem, pośrednictwem w wynajmie lokali oraz obrocie i wyceną nieruchomości. Centrum Konferencyjnego i Szkoleniowego zajmuje się organizacją zjazdów, sympozjów, konferencji i kongresów, na które istnieje duże zapotrzebowanie (przykłady organizowanych konferencji: http://www.konsulting.gda.pl/dpp/ lub DPP 2003, http://www.konsulting.gda.pl/dps09/ lub DPS 2009), oraz http://www.konsulting.gda.pl/dps2015/ lub DPS 2015). Centrum Wydawnicze http://www.konsulting.gda.pl/PWNT/ od 200 roku lat współpracuje między innymi z Centrum Konferencyjnym oraz z gdańskim środowiskiem akademickim w zakresie materiałów konferencyjnych, książek i prac naukowych oraz publikacji popularno-naukowych. Centrum to posiada odrębną nazwę Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne (PWNT). Mamy swój udział w organizacji i wydaniu w 2014 roku pierwszych numerów ogólnopolskiego czasopisma - organu Zarządu Głównego TKP - "KONSULTING POLSKI". Pozostała działalność Gdańskiego oddziału została organizacyjnie ukszałtowana w postaci Centrum Techniki i Technologii oraz Centrum Konsultacji i Ekspertyz.

Towarzystwo rozwija również swojš statutową działalność w obiecujących kierunkach. Zarząd chętnie wspiera nowe inicjatywy i pomysły na pożyteczne dla społeczeństwa działania TKP, w tym propozycje pozwalające na uaktywnianie się nowych członków stowarzyszenia TKP. Uważamy, że podstawą takiego działania powinna być inwencja osób, które: posiadają niewykorzystane pokłady swojej aktywności zawodowej i społecznej, oraz dostrzegają istniejące na rynku usług konsultacyjnych braki, które polegają na niezaspokojeniu gospodarczo lub społecznie uwarunkowanych potrzeb w interesującym nas zakresie.
Przykładowe obszary działania takich zespołów dotyczą: ochrony środowiska; przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej (otwieranie i prowadzenie firm, kursy zawodowe); współpracy międzynarodowej, europejskiej, euro-regionalnej; ekonomii, zarządzania i marketingu; zagadnień finansowo-księgowych; technologii i inżynierii (chemicznych, mechanicznych, elektrotechnicznych, elektronicznych, komputerowych, informacji, okrętownictwa i oceanotechniki); zastosowań technologii informacji, automatyki i robotyki oraz monitorowania i diagnostyki.
Przy formułowaniu nowych propozycji aktywności konsultingowej musimy uwzględniać realność propozycji przy minimalizacji ryzyka finansowego w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału oraz w akceptowalnej strukturze organizacyjnej. Promujemy współdziałanie Członków TKP w powyższym zakresie oraz zapraszanie nowych, godnych zaufania osób do Towarzystwa.
Statut pozwala również na prowadzenie działalności gospodarczej przez Towarzystwo. Oznacza to potencjalnš możliwość tworzenia wewnętrznych, finansowo autonomicznych jednostek działalności gospodarczej, będących pod nadzorem i kontrolą administracyjno - finansową Zarządu. Mogą one powstawać zarówno w wyniku przekształcenia lub "pączkowania" działających Centrów, jak i w wyniku zaakceptowanych przez Zarząd nowych propozycji przedsiębiorczości. Całkowite ryzyko finansowe i organizacyjne ponosi wówczas jednak prowadzący taką działalność Członek TKP. W przypadku pozytywnego rozwoju takiej jednostki możliwa jest kontynuacja takiej działalności w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, to jest całkowicie autonomicznego przedsiębiorstwa jedynie stowarzyszonego (pod względem właścicielskim lub zarządczym) z Towarzystwem Konsultantów Polskich.


AKTUALNOŚCI - TKP POLSKA


Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 07.10.2009 r. (sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/021115/09/539), dokonano zmiany w składzie władz Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich, ustalając następujący skład osobowy:
 • 1. Downorowicz Stanisław - Prezes Zarządu Głównego
 • 2. Kowalczuk Zdzisław - Wiceprezes, Sekretarz
 • 3. Dąbrowski Zbigniew - Wiceprezes, Skarbnik
 • 4. Gołębiowski Adam - członek Prezydium Zarządu Głównego
 • 5. Nawalaniec Marek - członek Prezydium Zarządu Głównego
 • 6. Klecan Roman - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
 • 7. Czubak Tadeusz - członek GKR TKP
 • 8. Krygier Wiktor - członek GKR TKP


8 czerwca 2010 r. podczas VIII Forum Inżynierskiego w Poznaniu został uroczyście zainaugurowany XXIV Kongres Techników Polskich, którego sesja finalna odbyła się 24- 25 maja 2011 r. w Łodzi. Celem XXIV Kongresu jest współdziałanie twórczych środowisk technicznych, naukowych i gospodarczych do wypracowania kierunków rozwoju Polski w kontekście naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Wyniki tej środowiskowej dyskusji chcemy zaprezentować na europejskim spotkaniu SUMMIT (październik 2011).
Stowarzyszenia naukowo-techniczne sfederowane w Naczelnej Organizacji Technicznej, są kontynuacją ruchu inżynierskiego, zapoczątkowanego w Paryżu w 1835 r. przez gen. Józefa Bema - twórcy Politechnicznego Towarzystwa Polskiego. Nakłada to na nas szczególny obowiązek wobec społeczeństwa i państwa.
Kongresy Techników Polskich są jedną z ważnych form włączania się ruchu inżynierskiego w działalność na rzecz kraju.
Kongres nawiązuje do tradycji ruchu inżynierskiego w Polsce zapoczątkowanego w 1882 r. Zjazdem Techników Polskich w Krakowie (8-10.09). Ostatni przedwojenny Polski Kongres Techników Polskich odbył się w 1938 r. pod honorowym patronatem prezydenta RP Ignacego Mościckiego, przy udziale wszystkich ministerstw, a jego organizatorem była Naczelna Organizacja Stowarzyszeń Techników.
W ramach przygotowań do XXIV Kongresu Techników Polskich odbywała się dyskusja na organizowanych w regionach Dniach Techniki oraz konferencjach i seminariach o charakterze regionalnym i branżowym. Na Kongresie w Łodzi przyznano tytuły Ogólnopolskiego Mistrza Techniki autorom najwybitniejszych rozwiązań technicznych w kraju oraz Diamentowego i Złotego Inżyniera dla wybitnych twórców techniki.
Ze względu na to, iż misją Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej jest reprezentowanie społeczności technicznej, integrowanie polskich techników i inżynierów oraz działanie na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego, współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju, celem organizacji kongresów jest współdziałanie twórczych środowisk technicznych i biznesowych oraz określanie kierunków rozwoju warunkujących zwiększenie innowacyjności gospodarki i przyspieszenia rozwoju naukowo-technicznego w Polsce. Przy czym, szczególną troską obejmuje się następujące obszary tematyczne: (1) innowacyjności polskiej gospodarki, (2) bezpieczeństwa energetycznego Polski, (3) transportu warunkiem dynamicznego rozwoju.
Do współorganizacji Kongresu Techników Polskich włączają się reprezentacje różnych środowisk technicznych (takie jak: Rada Główna Instytutów Badawczych, wyższe uczelnie techniczne, Polska Akademia Nauk, Akademia Inżynierska w Polsce, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, środowiska przemysłowe, biznesowe i wybitni twórcy techniki). TKP uczestniczy w tym poprzez osoby i działania Zarządu Głównego TKP.

Przyjęciem Uchwały zakończył się w piątek, 10 września 2011 r. Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, który obradował przez trzy dni w Warszawie pod patronatem Marszałka Senatu RP Zjazd, którego organizatorami byli: Politechnika Warszawska, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Zjazd był kontynuacją inżynierskich sympozjów "Polacy Razem" organizowanych przez Federację SNT-NOT oraz wielu inicjatyw organizacji polonijnych i Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".
Udział w Zjeździe wzięło udział prawie 400 inżynierów reprezentujących indywidualnie oraz polonijne stowarzyszenia techniczne 14 krajów: Australię, Austrię, Dubai, Francję, Holandię, Kanadę, Litwę, Niemcy, Republikę Południowej Afryki, Rosję, Szwajcarię, USA, Wielką Brytanię i Polskę. Otwarcie Zjazdu odbyło się w środę, 8 bm. Z uroczystym przesłaniem do uczestników Zjazdu, zwrócił się Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski w liście, który odczytał szef Kancelarii Prezydenta RP, Jacek Michałowski. Z pisemnym przesłaniem zwrócił się także Honorowy Patron Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, Bogdan Borusewicz. Powitania oraz życzenia owocnych obrad wygłosili m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka, Minister Środowiska Andrzej Kraszewski, Prezes Polskiej Akademii Nauk Michał Kleiber, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Longin Komołowski.
Każdy z trzech dni Zjazdu przebiegał pod innym hasłem. Pierwszy dzień obrad, w Politechnice Warszawskiej przebiegał pod hasłem "Inżynierowie twórcami cywilizacji". Drugi dzień, w obchodzącym 105-lecie istnienia Warszawskim Domu Technika NOT, pod hasłem "Polacy Razem". Trzeciemu dniu Zjazdu przyświecało hasło "Nauka i technika motorem rozwoju". Zjazd miał charakter merytoryczny. Odbyło się siedem sesji panelowych, których tematem były: 1. Transfer wiedzy i technologii jako podstawa do biznesu 2. Innowacyjność warunkiem konkurencji 3. Współpraca międzynarodowa między uczelniami, biznesem i organizacjami pozarządowymi 4. Współpraca międzynarodowa między uczelniami, instytutami, biznesem i organizacjami pozarządowymi 5. Przedsiębiorczość - spojrzenie z kraju, spojrzenie z zagranicy 6. Stowarzyszenia inżynierskie w kraju i za granicą - platforma integracyjna do wymiany doświadczeń i opiniowania decyzji o charakterze cywilizacyjnym, możliwości współpracy 7. Badania naukowe warunkiem konkurencyjności 8. Kształcenie inżynierów a potrzeby gospodarki.
Uzupełnieniem sesji panelowych były sesje tematyczne poświęcone następującym zagadnieniom: nanotechnologiom, mechatronice i mechanice, infrastrukturze, transportowi, ekologii, optoelektronice, inżynierii biomedycznej, energetyce konwencjonalnej i odnawialnej, energetyce jądrowej, informatyce, agrotechnice i przemysłowi spożywczemu, polskim inżynierom w historii techniki, książkom i czasopismom inżynierskim XXI wieku, zarządzaniu kryzysem powodziowym.
Koordynatoramu sesji byli wspólnie przedstawiciele polskich oraz zagranicznych środowisk inżynieryjnych ze świata nauki oraz bizensu.
Podczas Wieczoru Integracyjnego Polskich Inżynierów w Warszawskim Domu Technika NOT, który należy do tych nielicznych budowli służących przez ponad 100 lat celom, dla jakich został wybudowany - integracji środowisk technicznych - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przyznała wybitnym inżynierom polskim z kraju i z zagranicy za zasługi w rozwoju techniki lub w działalności społecznej, związanej z celami statutowymi NOT, Medal im. Piotra Stanisława Drzewieckiego* oraz nadała: Piotrowi Moncarzowi z Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, oraz Piotrowi Dudkowi ze Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, tytuł "Złoty Inżynier", przyznawany od 1994 r. w plebiscycie "Przeglądu Technicznego" twórcom techniki o niekwestionowanym dorobku zawodowym i budzących powszechne uznanie dokonaniach m.in. w dziedzinach: konstrukcje, high-tech, ekologia, zarządzanie, jakość.
W Uchwale Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich przyjętej na zakończenie, uczestnicy uznają jego ideę za cenną i wskazują na potrzebę jej kontynuacji, co umożliwi pełne wykorzystanie zasobów wiedzy inżynierów polskich rozsianych po całym świecie.
____________________________________________
* Piotr S. Drzewiecki: 1865-1943, współzałożyciel i w latach 1899-1919 prezes Stowarzyszenia Techników w Warszawie, w latach 1918-21 prezydent Warszawy, założyciel i członek władz wielu przedsiębiorstw i banków, aresztowany przez gestapo zmarł w Berlinie.


W międzynarodowym kontekście działalność Towarzystwa Konsultantów Polskich prowadzona jest poprzez Federację FSNT-NOT, która posadowiona jest na platformach: FEANI (Europejskiej Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych) http://www.feani.org/ oraz WFEO (Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich) http://www.wfeo.net/.


W dniu 17 października 2011 odbyły się konsultacje aktualnego ZG z Biurem Administracji i Spraw Obywatelskich Prezydenta m.st. Warszawy, sprawującym nadzór prawny nad stowarzyszeniami, z których wynika przedstawiony poniżej tryb postępowania w sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów TKP kończącego kadencję 2007-2011 i rozpoczynającego kadencję 2011-2015.
 • 1. Dokonanie do dnia 31.X.2011r. aktualizacji składów osobowych organów statutowych TKP, listy Delegatów na WZD oraz listy Członków Honorowych na podstawie:
  • 1.1 Postanowień Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego
  • 1.2 Wykazów aktualnych składów osobowych organów statutowych sporządzonych przez:
   • 1.2.1 Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
   • 1.2.2 Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego TKP
   • 1.2.3 Prezesów Oddziałów TKP: aktualne wykazy Delegatów oddziałów na WZD
   • 1.2.4 Prezesa ZG TKP: aktualny skład Zarządu Głównego TKP
  • 1.3 Dokumentów świadczących o zawieszeniu lub likwidacji oddziałów TKP
  • 1.4 Ustania członkostwa w TKP osób sprawujących funkcje mandatowe
 • 2. Złożenie wniosku do KRS o aktualizację składów osobowych organów statutowych TKP w terminie do 4.XI.2011r. na podstawie informacji uzyskanych do dnia 31.X.2011r.
 • 3. Niezwłoczne podjęcie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów TKP przez Zarząd Główny TKP zgodnie z § 23 statutu TKP po otrzymaniu aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie później niż do końca 2011r.
 • 4. Przygotowanie sprawozdań przez organy statutowe TKP, w tym przez:
  • a. Prezydium ZG w składzie: K. Łebkowski, M. Kałkusiński, T. Namedyński, A. Gołębiowski, Z. Kowalczuk
   • - za okres 28.04.2007 r. - 23.05.2009
   • - za okres 12.08.2011 r. - do dnia WZD 2011
  • b. Prezydium ZG TKP w składzie: S. Downorowicz, Z. Kowalczuk, A. Gołębiowski, Z. Dąbrowski, M. Nawalaniec
   • - za okres od 23.05.2009 - 12.08.2011r.
  • c. Kol. Roman Klecan w imieniu GKR za okres 2007-2011
  • d. Kol. Jerzy Kosek w imieniu GSK za okres 2007-2011
 • 5. Przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów TKP
 • 6. Przesłanie sprawozdania z WZD TKP do BAiSO do końca 2011 r.


Na zebraniu ZG TKP w dniu 1 grudnia 2011 r. (posiedzenie w formie zapisywanej telekonferencji) uchwalono porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów TKP (wariant II). Realizując uchwałę Zarządu Głównego TKP z zebrania odbytego w dniu 23 marca 2012 r. punkt 2 protokołu, zawiadomiono i zaproszono wybranych Delegatów Oddziałów oraz Członków Honorowych TKP i innych członków ustępujących władz Towarzystwa na: WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW TKP w Poznaniu, w dniu 18 maja 2012 r. ( piątek), na godzinę 10:00. Zaproponowany program WZD w Poznaniu, przedstawiał się następująco:
 • 1. Otwarcie WZD
 • 2. Wybór Przewodniczącego WZD oraz Prezydium WZD TKP
 • 3. Przyjęcie programu oraz regulaminu obrad WZD TKP, ważność WZD
 • 4. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
 • 5. Sprawozdania z działalności ZG TKP:
  • 5.1 za okres od początku kadencji do 23.05.2009 r. oraz od 12 sierpnia 2011 do WZD 2012 - składają Kol. K. Łebkowski, M. Kałkusiński, T. Namedyński
  • 5.2 od NWZD w Gliwicach do 12 sierpnia 2011 r. - składa Kol. S. Downorowicz
 • 6. Sprawozdanie finansowe z działalności od NWZD 2009 r. do 12 sierpnia 2011 r.
 • 7. Sprawozdanie działalności GKR za kadencję - Kol. Z. Dąbrowski
 • 8. Sprawozdanie z działalności GSK za kadencję - Kol. J. Kosek
 • 9. Dyskusja nad sprawozdaniami (ewentualne zarządzenie przerwy)
 • 10. Absolutorium
 • 11. Wybór Władz ZG TKP
 • 12. Przerwa organizacyjna
 • 13. Wolne wnioski
 • 14. Ogłoszenie wyników wyborów
 • 15. Podjęcie uchwał
 • 16. Zakończenie

WZD odbyło się w Poznaniu, 18 maja 2012 r., w Centrum Nowych Technologii DAIKIN. Koleżeńska atmosfera pozwoliła na sprawne przeprowadzenie WZD'2012..

Przebieg WZD szczegółowo opisuje załączony Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Konsultantów Polskich'2012 .pdf.


Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.07.2012 r. (sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/021127/12/642), dokonano zmiany w składzie władz Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich, ustalając następujący skład osobowy:
 • 1. Downorowicz Stanisław - Prezes Zarządu Głównego
 • 2. Kowalczuk Zdzisław - Wiceprezes, Sekretarz
 • 3. Banaszak Andrzej - Wiceprezes, Skarbnik
 • 4. Sołtyka Waldemar - członek Prezydium Zarządu Głównego
 • 5. Nawalaniec Marek - członek Prezydium Zarządu Głównego
 • 6. Klecan Roman - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
 • 7. Modrynić Marcin - członek Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
 • 8. Krygier Wiktor - członek Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
 • oraz
 • 9. Kosek Jerzy - Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego TKP
 • 10. Soboń Grażyna - członek GSK TKP
 • 11. Rączkiewicz Andrzej - członek GSK TKPKolejne walne zgromadzenie Towarzystwa Konsultantów Polskich odbyło się w dniu 17 czerwca roku 2016, w Gliwicach, w Domu Technika NOT, przy ul. Górnych Wałów 25. Przebieg WZD opisuje załączony Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Konsultantów Polskich'2016 .pdf.


Postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.06.2017 r. (sygn. sprawy: WA.XII NS-Rej.KRS/087294/16/267), wpisano nowy Statut Towarzystwa ( .pdf) oraz ustalono nowy skład Władz Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich:
 • 1. Kowalczuk Zdzisław - prezes Zarządu Głównego
 • 2. Kubski Piotr - wiceprezes, sekretarz
 • 3. Sołtyka Waldemar - członek Prezydium Zarządu Głównego
 • 4. Dereń Marek - członek Prezydium Zarządu Głównego
 • 5. Klecan Roman - przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
 • 6. Kałużny Michał - członek Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
 • 7. Dąbrowski Zbigniew - członek Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
 • oraz
 • 8. Kosek Jerzy - przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego TKP
 • 9. Ostrowski Marcin - członek GSK TKP
 • 10. Dzik Franciszek Michał - członek GSK TKP
 • 11. Downorowicz Stanisław - delegat do Rady Krajowej FSNT NOTZgodnie z ustaleniami zebrania Zarządu Głównego z dnia 4 listopada 2016 w NOT (warszawa) powstała odrębna, ogólnopolska strona Zarządu Głównego TKP pod adresem www: http://tkp-konsulting.pl/, która jest bezpośrednio obsługiwana przez Oddział TKP Kraków. Kolejne sprawozdania z Zebrań Zarządu Głównego TKP:INNE INFORMACJE Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO


W roku 2010 (4.IV) odszedł od nas wielotetni i oddany Towarzystwu, Wiceprezes mgr inż. Janusz Dembek.
Była to wielka strata dla Towarzystwa, a w szczególności dla środowiska Oddziału Gdańskiego. Trudno dziś spotkać osobę tak głęboko zaangażonaną w działalność społeczną. Jego wielką troską była nasza organizacja (zarówno w regionie, jak i na forum krajowym, Zarządu Głównego TKP) oraz podejmowana przez TKP problematyka szkoleń i rozwoju zawodowego konsultantów i projektantów. Był naszym głównym motorem w zakresie stawiania i rozwiązywania problemów regionu Pomorskiego. Przede wszystkim jednak był uznanym specjalistą i ekspertem budownictwa i architektury z licznymi krajowymi i międzynarodowymi osiągnięciami.
Na forach i zgromadzeniach Towarzystwa zawsze starał się trafnie i dobitnie wyrażać swoje poglądy, wnosząc konstruktywne wnioski i propozycje konkretnych uchwał. Był niezwykle wartościowym i sumiennym kolegą oraz wymagającym współpracownikiem. Uczciwy człowiek, zawsze koleżeński, chętnie niosący pomoc innym, całkowicie oddany pracy społecznej, zawsze pełen optymizmu i pogody ducha.
W biurach projektowych Prozamet i Biprotechma był odpowiedzialny m.in. za budowle (jak wielopiętrowy magazyn dla ciężkich elementów okrętowych) w Stoczni Gdanskiej, największą w Polsce Północnej stalową halę odlewni dla śrub okrętowych i turbin energetycznych w "Zamechu" (Elbląg), wiele innych obiektów dla przemysłu maszynowego, stocznowego, energetycznego, chemicznego i samochodowego w Polsce i Niemczech Północnych.

Poniżej podajemy można kilka przykładowych wyników działaności zawodowej mgr inż. Janusza Dembek.


65 metrowy "Zieleniak" w Gdańsku (Inspektor Nadzoru).Wielki Młyn w Gdańsku.Pomnik zaślubin Polski z morzem (Kołobrzeg, 1962) autorstwa W. Tołkina.Pomnik Ludzi Morza w Gdyni (1965, materiał: głazy narzutowe wydobyte z morza).Dwor Gdański (z murów obronnych) jako Dom Harcerza w Gdańsku (1966).Pomnik Bojowników Ruchu Oporu Pomorza Gdańskiego w Brodnicy Górnej(1968).Pomnik na Majdanku w Lublinie (największy pomnik w Polsce, 1969).Budynek Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.Stade de France, Paris.


Zwyczajne Zgromadzenie Członków TKP Oddziału Gdańsk odbyło się w piątek 7 maja 2010, o godz. 17.30 w restauracji Kresowa. Początkowe chwile poświęcono pamięci zmarłego Wiceprezesa Janusza Dembek. Następnie Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności ZO oraz ZG w roku ubiegłym 2009 oraz bieżącą informację, dotyczącą spraw statutowych, członkowskich, stanu finansowego Oddziału, realizowanych projektów (SmartControlIdea, Partnetrstwa PG/PolSPAR), organizacji kursów audytorów SEB i wydawania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (SEB/ŚEB), jak również działalności wydawniczej PWNT. Po zakończeniu części oficjalnej, zebranie przekształciło się w spotkanie integracyjne członków Oddziału Gdańskiego.

W piątek 21 października 2011 r. w Restauracji "Baryłka" o godz. 17.00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. W zebraniu uczestniczyło 13 członków Oddziału Gdańskiego oraz - gościnnie - Prezes oddziału Lubińskiego oraz Delegat TKP do FS NOT, dr Stanisław Downorowicz. Po prezentacji sprawozdania z ubiegłorocznej działalności, Prezes prof. Z. Kowalczuk przeszedł do spraw statutowych TKP - w tym do: informacji o wyborze Członka Zarządu Kol. Janiny Cudzik na Wiceprezesa-Skarbnika ZO, oraz wyborów nowego Członka Zarządu i Delegata na zbliżające się WZD TKP (w obu przypadkach wybrano Kol. Grażynę Soboń). Ponadto powołano (pomocniczą) Komisję Statutową (w składzie Kol. J. Cudzik oraz Kol. W. Sołtyka) w celu uczestnictwa w opracowywaniu nowego (ogólnopolskiego) statutu TKP. Następnie Przewodniczący Zebrania przekazał głos Prezesowi S. Downorowiczowi, który przedstawił historię i aktualny stan organizacyjno-prawno-statutowy, w jakich znalazł się Zarząd Główny TKP, który obecnie szykuje się do zorganizowania Walnego Zjazdu TKP, w celu wyboru nowych władz. Ostatnim punktem NWZCz był informacja z działalności bieżącej ZO, dotycząca realizowanych konsultingów (25/2011 oraz 25/2011), oraz działalności wydawniczej PWNT (dziesięciolecie w przyszłym roku). Po zakończeniu NWZCz Prezes zaprosił wszystkich uczestników do udziału w części integracyjnej.

Kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TKP O/Gdańsk (NWZCz) odbyło się 26 X 2012 w restauracji Hotelu Hanza nad Motławą, o godz. 17.00. Przedstawione przez Prezesa Zdzisława Kowalczuka sprawozdanie z rocznej działalności oparte było na sprawozdaniach z Zebrań Zarządu Oddziału oraz sprawozdaniu z Walnego Zgromadzenia Delegatów TKP w Poznaniu. Po omówieniu kwestii bilansu Oddziału za rok 2011 oraz przygotowania wymaganych urzędowych sprawozdań, Prezes wspomniał o partnerstwie TKP O/G z: Gdańskim Klastrem Budowlanym, z firmą ArCADiaSoft Chodzik, z Politechniką Gdańską, ze Stowarzyszeniem POLSPAR, jak również o działalności Centrów (głównie Centrum Technologicznego oraz działalności kolportażowo-wydawniczej PWNT). W odniesieniu do kwestii ogólnopolskich Prezes przedstawił uchwałę Zarządu Głównego TKP (z marca 2012) dotyczącą zawiadomienia Delegatów Oddziałów oraz Członków Honorowych TKP na WZD TKP w Poznaniu, które odbyło się w dniu 18 maja 2012 r. o godz. 11. W Zebraniu tym brało udział 3 delegatów ZO Gdańsk (Z. Kowalczuk, W. Sołtyka, oraz G. Soboń). W WZD nie wzięli udziału Członkowie ustępującego Prezydium Zarządu Głównego. Po części sprawozdawczej, w której zaprezentowano częściowe sprawozdania z działalności ZG TKP (S. Downorowicz) oraz wyniki finansowe, jak również sprawozdanie za kadencję z działalności GKR (Z. Dąbrowski), GSK (J. Kosek), nastąpiła dyskusja nad sprawozdaniami oraz wybór nowych Władz ZG TKP. Ostatnim punktem NWZD były sprawy statutowe TKP: w tym kwestia wsparcia finansowego Zarządu Głównego TKP (Uchwała Nr 1), decyzja o zmianie składu Komisji rewizyjnej (Uchwała Nr 2), oraz zagadnienie opracowania nowego statutu TKP (w Komisji Statutowej w składzie: Kol. J. Cudzik oraz Kol. W. Sołtyka). Po zakończeniu części formalnej NWZCz, Zebranie tradycyjnie przekształciło się spotkanie integracyjne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TKP O/Gdańsk (WZCz) odbyło się 15 XI 2013 w restauracji "U Przyjaciół", o godz. 18.00. Program Walnego Zgromadzenia Członków obejmował: (1) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Protokolanta; (2) Wybór Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej; (3) Sprawozdanie z działalności TKP OG wraz z informacją bieżącą (CW/PWNT, CKonf./DPS'2015); (4) Udzielenie absolutorium Zarządowi; (5) Wybory Prezesa Zarządu TKP OG; (6) Wybory władz TKP OG (ZO, KR, SK, Delegacja na WZD TKP); (7) Inne sprawy statutowe i osobowe (wręczenie legitymacji TKP, nadanie tytułu Członka Honorowego Kol. Stanisławowi Drucisowi); (8) Wolne wnioski; (9) Zamknięcie WZCz). W wyniku wyborów ustalono następujący skład Zarządu: Prezes Zdzisław Kowalczuk, Wiceprezes Wiesława Marchwicka, Wiceprezes Waldemar Sołtyka, Członek Zarządu Grażna Soboń, Członek Zarządu Piotr Kubski. Po zakończeniu WZCz, odbyło się spotkanie integracyjne członków TKP O/G.

W czwartek 30 października 2014 roku odbyło się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TKP O/Gdańsk w restauracji "Nad potokiem" w Jelitkowie. Zgromadzenie otworzył prof. Zdzisław Kowalczuk prezentując program NWZCz. Po uzyskaniu akceptacji planu spotkania, Prezes ZO przedstawił działania Zarządu Głównego TKP, po czym przedłożył sprawozdanie z działalności Zarządu O. Gdańsk w 2014 r. i informację bieżącą. Na zakończenie Przewodniczący NWZCz rozdał zgromadzonym dwa pierwsze numery nowego czasopisma TKP "Konsulting Polski". Po zamknięciu NWZCz, Prezes ZO rozpoczął tradycyjne integracyjne spotkanie członków Oddziału Gdańskiego TKP.

Walne Zgromadzenie Członków TKP Oddział Gdańsk odbyło się w czwartek 05 maja 2016 roku w restauracji HOTELU "LOGOS" (były Dom Nauczyciela). Program części oficjalnej zgromadzenia obejmował prezentację działań Zarządu Głównego TKP, sprawozdanie z działalności TKP O/Gdańsk oraz bieżącą informację członkowskš. Zgromadzenie zakończyło się integracyjnym spotkaniem członków Oddziału Gdańskiego TKP.

Walne Zgromadzenie Członków TKP Oddział Gdańsk odbyło się w czwartek 24 listopada 2016 roku w lokalu "Widok" na Morenie. Zgromadzenie w części oficjalnej dotyczyło działalności Zarządu Głównego TKP, sprawozdania z działalności Oddziału Gdańskiego, kooptacji członka SK (kol. J. Więsyk) po rezygnacji kol. J. Kaczmarka, oraz bieżącej informacji członkowskiej.