CENTRUM CERTYFIKACJI TKP - ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGERYCZNEJ BUDYNKU


Obiektem naszej szczególnej troski i poczynań certyfikacyjnych są szkolenia i wydawanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
Rok 2008 poświęciliśmy na analizę problemu oraz rzetelne przygotowanie obszernych materiałów szkoleniowych dostosowanych do wymagań ministerialnych.
Po przeprowadzeniu cyklu szkoleń SEB w latach 2009-2011, wydaliśmy książkę pt.: "Charakterystyka energetyczna budynków"
(patrz PWNT: http://www.konsulting.gda.pl/pwnt.html), będącą owocem uzyskanego w tym zakresie doświadczenia.


Nadal oferujemy prowadzenie szkoleń SEB. Kolejne kursy SEB odbywają się po zebraniu zgłoszeń.
Prosimy o kontakt. Opłatę, zgłoszenie i skan dowodu osobistego,
należy przesłać dopiero po uzyskaniu informacji od nas o terminie następnego kursu.
Centrum Certyfikacji:
W. Sołtyka; tel.: +58 622 8327, +605 741 008, e-mail: waldeksol@wp.pl;
W. Marchwicka; tel.: +58 552 1536, fax: +58 345 7946;
Z. Kowalczuk; tel.: +58 347 2018, e-mail: kova@pg.gda.pl:
 • wdrażanie systemów zarządzania,
  - formularz zgłoszenia firmy do certyfikacji ( .doc lub .pdf):
  • prosimy po wypełnieniu elektronicznym przesłać internetowo na
   adres e-mail: waldeksol@wp.pl, nieruchomosci@novweld.gda.pl, kova@pg.gda.pl,
  • albo prosimy wydrukować i po wypełnieniu przesłać faksem pod numer:
   fax: +58 345 7946, +58 347 2018, +58 302 5419,
   lub na adres Towarzystwa Konsultantów Polskich, Oddział Gdańsk;
 • szkolenia organizujemy w ramach Centrum Szkoleniowego TKP.


Centrum Konferencyjne i Szkoleniowe:
Z. Kowalczuk; tel.: +58 347 2018, fax: +58 347 2018, e-mail: kova@pg.gda.pl:
Sekretariat, biuro i organizacja kursów ŚEB:
Anna Osadowska, tel.: +58 347 2289, e-mail: osada@eti.pg.gda.pl;
Kierownik kursu: Janusz Dembek, tel.: +58 302 5419.


Tematyka szkolenia w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, świadectw ŚEB, wg rozporządzenia* (50 godzin):

T1 Podstawy prawne (2 godz. wykładu):
(a)
dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
(b)
ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku: - Prawo budowlane,
(c)
przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej,
(d)
przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego,
(e)
przepisy dotyczące audytu energetycznego,
(f)
przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
T2 Ocena stanu ochrony cieplnej budynku (4 godz. wykładu*):
(a)
określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych,
(b)
określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych,
(c)
obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946,
(d)
ocena szczelności przegród,
(e)
określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła,
(f)
interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane metodą termowizji i badań szczelności.
T3 Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę (4 godz. wykładu):
(a)
ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania),
(b)
ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową,
(c)
ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii: analiza techniczno-ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym odnawialnych, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię, a także skojarzonej produkcji energii i ciepła.
T4 Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej (10 godz. wykładu):
(a)
wentylacja grawitacyjna,
(b)
wentylacja hybrydowa,
(c)
aeracja,
(d)
wentylacja mechaniczna,
(e)
klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrzne z czynnikiem chłodniczym,
(f)
przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe),
(g)
dostosowanie powietrza do potrzeb, efektywność rozdziału powietrza, automatyczna regulacja.
T5 Ocena instalacji oświetleniowej w budynku (4 godz. wykładu):
(a)
systemy oświetlenia dziennego,
(b)
możliwości sterowania systemem oświetleniowym,
(c)
przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii na oświetlenie.
T6 Metodyka obliczeń (6 godz. wykład/ćwiczenia):
(a)
obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według Polskich Norm,
(b)
obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej,
(c)
obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji,
(d)
obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia,
(e)
programy komputerowe do sporządzania obliczeń.
T7 Metodyka opracowania świadectw (8 godz. wykład/ćwiczenia):
(a)
świadectwo dla budynków mieszkalnych,
(b)
świadectwo dla lokali mieszkalnych,
(c)
świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych,
(d)
programy komputerowe do sporządzania świadectw.
T8 Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego (8 godz. ćwiczeń):
(a)
ćwiczenia w terenie.
T9 Sprawdzian umiejętności (4 godz.):
(a)
część testowa,
(b)
część praktyczna.

Ramowy program bieżącego kursu SEB: w pliku .pdf.

 
* W szkoleniu prowadzonym w ramach tematu T2 zaplanowany jest dodatkowy 2-godzinny wykład poświęcony "Termowizji i Termografii".
 
INFORMACJA O SZKOLENIU audytorów

ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW

organizowanego przez Towarzystwo Konsultantów Polskich Oddz.GDAŃSK w r. 2009 r.


TKP O/Gdańsk rozpoczyna Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków.
W odróżnieniu od podobnych kursów prowadzonych przez inne instytucje,
uczestnicy dostaną do ręki solidnie i obszerne materiały szkoleniowe opracowane przez ekspertów politechnicznych,
którzy wykonali wielką pracę dostosowując wykłady do meandrów wymagań ministerialnych
.
Opracowany materiał ukazał się nakładem wydawnictwa PWNT w postaci książkowej.

Prosimy o składanie zgłoszeń (na formularzu: .pdf lub .doc) do Sekretariatu Szkolenia
oraz jednoczesne dokonanie wpłaty za szkolenie w wysokości 1800 zł (nie ma zniżek) na konto
w KREDYT BANKU na rzecz Towarzystwa Konsultantów Polskich Oddz.Gdańsk
Nr 93 1500 1285 1212 8003 3046 0000
z dopiskiem "szkolenie energetyczne" oraz nazwiskiem i imieniem uczestnika (plus adres).

Kserokopię wpłaty bankowej proszę przekazać (można też elektronicznie) do sekretariatu.

Szkolenia będą przeprowadzane przez przez branżowych specjalistów i ekspertów wybranych z grona
nauczycieli akademickich i wykładowców Politechniki Gdańskiej.
W trakcie szkolenia przeprowadzane są ćwiczenia z zakresu wykonywania ocen energetycznych.
Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa. Przy wejściu na wykłady należy wylegitymować się dowodem osobistym.

Państwowy egzamin odbywa się w Warszawie w określonych przez ministerstwo terminach .pdf.
Przykładowe pytania egzaminacyjne .pdf dostępne są na stronach ministerstwa ,
gdzie można znaleźć również inne bieżące informacje w sprawie świadectw, wymagań i egzaminów.

Przewiduje się, że większość planowanych, comiesięcznych szkoleń będzie odbywała się w Gdańsku na Politechnice Gdańskiej,
oraz uzupełniająco w Gdyni, Wejherowie i w Słupsku.
Pojedyncze szkolenia (od września do grudnia 2009) planuje się także (w zależności od frekwencji)
w Starogardzie, Kościerzynie, Chojnicach, Kwidzynie i Malborku (można zgłaszać zbiorowe zapotrzebowanie).
Każdy z kursów szkoleniowych zostanie uruchomiony, jeśli zgłosi się co najmniej 20 kandydatów.

Kolejne szkolenia organizujemy adekwatnie do zgłoszeń (co 1-2 miesiące).

Ramowy Program Szkolenia

Przewidując, że w szkoleniu będą brały udział głównie osoby pracujące,
zajęcia zostały zaplanowane na kolejne trzy tygodnie:
od piątku po południu 4 godz. (od 17,00 do 20,00), w sobotę 8 godz. i w niedzielę 8 godz. (od 10,00 do 17,00).
Zajęcia łączone w wielogodzinne bloki (z 15 min. przerwami) obejmą łącznie ok. 50-60 szkolnych godzin wykładów i ćwiczeń.
Przerwy oczywiście mogą być skracane, np. jeśli wykład się przedłuży.

Rozplanowanie zajęć w godzinach wygląda następująco:
Piątek: 17.00-18.30, 18.40-20.00,
Sobota: 10.00-11.30, 11.45-13.15, 13.30-15.00, 15.15-17.00,
Niedziela: 10.00-11.30, 11.45-13.15, 13.30-15.00, 15.15-17.00.
Szczegółowy PROGRAM SZKOLENIA i miejsce wykładów będą dostępne na stronach www najpóźniej tydzień przed kursem:
Ramowy program kursu SEB: w pliku .pdf.

Po zakończeniu kursu, uczestnik, który wysłucha wszystkich wykładów, odbędzie ćwiczenia i podda się egzaminowi wewnętrznemu,
otrzyma zaświadczenie (przykład takiego zaświadczenia w pliku .pdf) o ukończeniu szkolenia, oraz ww. książkę (patrz PWNT: http://www.konsulting.gda.pl/pwnt.html) i inne materiały z treścią wykładów.
W kontaktach z sekretariatem (po zakończeniu kursu) należy podawać miesiąc, w którym odbył się kurs szkoleniowy.

KONTAKT: Sekretariat szkolenia, Anna Osadowska, tel.: +58 347 2289, e-mail: osada@eti.pg.gda.pl, pokój 547 (V p. godz. 10-16.30).
Adres: Wydział ETI, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk (http://www.konsulting.gda.pl/seb.html).

Wykonawcą "Świadectw charakterystyki energetycznej budynków" może zostać każda osoba z tytułem magistra (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury).
Jednak z uwagi na zakres szkolenia magistrowie uniwersyteccy napotkają na większe trudności ze względu na niedostatek wiadomości z zakresu fizyki i matematyki.
Stąd też najlepszym kandydatem na szkolenia jest magister i/lub inżynier o specjalności budownictwo, mechanika (specjalność ogrzewanie lub chłodzenie), środowisko, elektrotechnika i architektura. Także absolwenci innych kierunków politechnicznych, np. elektroniki, automatyki, itp. powinni dać sobie radę.
Inżynierowie bez tytułu magistra mogą również brać udział w szkoleniach i egzaminach (Minister rozszerzył listę dopuszczonych osób).
Osoby z tytułem mgr i/lub inż., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania nie są zobowiązane do odbywania szkolenia, lecz mogą wziąć w nim udział dla zaktualizowania swoich umiejętności.