(PRE) H I S T O R I A - T K P - P O L S K APoczątki Towarzystwa sięgają roku 1914 kiedy to grupa polskich inżynierów, z Prof. Mieczysławem Pożaryskim z Politechniki Warszawskiej oraz Inż. Ksawerym Gnoińskim na czele, utworzyła Koło Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (KIDIR) działające do rozpoczęcia wojny w 1939 r. Polacy działali w konsultingu światowym już od początków jego powstania, bowiem wymieniona wyżej grupa inżynierów należała również do organizatorów kongresu założycielskiego FIDIC, tj. Światowej Organizacji Niezależnych Konsultantów założonej w roku 1913 w Gent (Belgia).


Kontynuację powyższego Stowarzyszenia zainicjował w roku 1981 Dr inż. Stefan Czarnowski (Prezes TKP do końca 2000 roku), który korzystając z poluzowania gorsetu gospodarczego, zebrał odpowiednią grupę osób zainteresowanych i w dn. 15.07.1981 zarejestrował pod Nr 1053 w UM Warszawa (przy akceptacji Ministrów Spraw Wewnętrznych, Finansów i Handlu Zagranicznego) pierwszą organizację konsultingową w krajach socjalistycznych Europy Środkowej i Wschodniej.

Założycielami TKP w r. 1981 byli :
Dr hab. Bernard Barcikowski
Mgr inż. Tadeusz Chrościcki
Mgr inż. Janusz Czamorski
Dr inż. Stefan Czarnowski
Dr inż. Ryszard Dobrowolski
Mgr inż. Bolesław Domański
Inż. Stefan Galecki
Dr. hab. Jan Górecki
Dr inż. Kazimierz Janosz
Mgr inż Tomasz Jeż
Dr inż. Janusz Kaczurba
Mgr inż. Kazimierz Kolebski
Mgr inż. Aleksander Kopeć
Mgr. Tadeusz Korzon
Dr inż. Bogdan Koy
Mgr inż. Waldemar Kozłowski
Dr inż. Bogdan Kurant
Dr Henryk Kazimierz Łukaszewski
Mgr inż. Jerzy Majewski
Mgr inż Jerzy Michałowicz
Mgr inż. Roman Młyniec
Mgr inż. Stanisław Naprawa
Mgr inż. Tadeusz Ohde
Dr inż. Kazimierz Olesiak
Mgr Stefan Perkowicz
Mgr inż. Jerzy Podgórski
Mgr Władysław Radosz
Mgr inż. Stanisław Róg
Mgr inż. Stefan Ślęzak
Dr hab. Eugeniusz Tabaczyński
Mgr Jerzy Urjasz
Mgr inż. Jerzy Uryga
Prof. dr hab. Wojciech Wilski
Mgr Marek Witkowski
Mgr Lech Właszczuk
Inż. Andrzej Wrażej

Utworzenie Stowarzyszenia zbiegło się z możliwością przekazywania przez przedsiębiorstwa państwowe zleceń na ekspertyzy, konsultacje i projekty, które mogły wykonywać osoby prywatne, ale jedynie poprzez Towarzystwo Konsultantów Polskich, które nadzorowało jakość wykonywanych prac i brało na siebie odpowiedzialność prawną i finansową. Sytuacja ta spowodowała gwałtowny rozwój Towarzystwa, tak w zakresie ilości członków, jak i obrotu finansowego. Szybko powstawały podległe Zarządowi Głównemu regionalne Oddziały w ówczesnych województwach. Od samego początku, do najsilniejszych oddziałów należał Oddział TKP w Katowicach, któremu także prezesował, nieżyjący obecnie, Prezes Stefan Czarnowski. Taka sytuacja utrzymywała się do początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy zmiany polityczno-gospodarcze zezwoliły na prywatyzację wszelkiej działalności gospodarczej. Nastąpił wówczas gwałtowny odpływ członków i zleceń, a efektem było załamanie się przychodów Towarzystwa. Ponad połowa regionalnych oddziałów została rozwiązana, a pozostałym zaledwie udawało się przetrwać ten trudny czas.


Następne dziesięciolecie było okresem szukania swojego miejsca w nowej sytuacji gospodarczej. Największym zagrożeniem było wejście na polski rynek prężnych i silnych finansowo dużych, zachodnich przedsiębiorstw konsultingowych (często z polskim udziałem osobowym). Przedsiębiorstwa te opanowały rządowe zlecenia, związane głównie z prywatyzacją majątku państwowego, powodując odpływ z kraju olbrzymich zasobów finansowych. Należy dodać, że tego rodzaju instytucje obracające się od dawna w strefie prywatnej własności i mające tu ogromne doświadczenie, miały zdecydowaną przewagę nad krajowym Towarzystwem. Z kolei ogromna ilość powstających drobnych, najczęściej jednoosobowych, konkurencyjnych przedsiębiorstw konsultacyjnych nie ułatwiała sytuacji. Dodatkowo, wynikające z niegospodarności jednego z Oddziałów (Wrocław) zadłużenie prawnie obciążyło Zarząd Główny w Warszawie. Praktycznym skutkiem takiej sytuacji było przyjęcie zasady niezależności Oddziałów TKP, jako odrębnych osób prawnych - co zrealizowano rejestrując je odpowiednio w poszczególnych Rejonowych Sądach Gospodarczych na podstawie wspólnego statutu. Przy olbrzymim entuzjazmie ówczesnego Prezesa TKP Dr Stefana Czarnowskiego, Oddziały, które pozostały aktywne, dostosowały się w tym okresie do zmienionych warunków rynkowych i kontynuują swoją działalność, choć na nieco niższym poziomie gospodarczym. Wydaje się, że nasze Towarzystwo winno dbać o swój dalszy rozwój w taki sposób, aby stanowić skuteczną przeciwwagę dla zagranicznych firm konsultingowych i służyć alternatywnym doradztwem, zarówno dla instytucji i przedsiębiorstw państwowych i komunalnych, jak i dla coraz to większej liczby firm prywatnych.

W roku 1991 na Zjeździe FIDIC w Tokio - po pięćdziesięcioletniej nieobecności - Towarzystwo Konsultantów Polskich zostało powtórnie przyjęte do FIDIC, z rekomendacji Naczelnej Organizacji Technicznej, z którą TKP jest sfederalizowane od początku swej działalności.H I S T O R I A - T K P - W I D Z I A N A - Z - G D A Ń S K AHistoria Gdańskiego Oddziału jest znacznie krótsza. Oddział ten rozpoczął działalność w roku 1982. Założycielem był Pan Zbigniew Grabowski (Instytut Rolnictwa), Dyr. inż. Bogdanowicz (Techmaprojekt), Dyr. inż. Madziar (Projmors), Prof. Werno (Instytut Morski), Członkami Zarządu byli m.in. Dr Kubica i Dr Kaszuba oraz inni pracownicy Politechniki Gdańskiej. W Jego Zarządzie byli m.in. Prof. Dębicki (Rektor Politechniki Gdańskiej) oraz Dyr. inż. Mazurkiewicz (Geoprojekt). Ostatnim Vice-prezesem i Kierownikiem Zespołu Usług był Mgr inż. arch. Marian Skowroński.


Po dynamicznym rozwoju (podobnie jak całe Towarzystwo Konsultantów Polskich), na skutek wspomnianych wyżej zmian gospodarczych, Oddział Gdański został rozwiązany w roku 1992 - bez długów, ale także bez żadnego majątku.


Przy poparciu Prezesa Zarządu Głównego Dr inż. St. Czarnowskiego, Mgr inż. Janusz Dembek zorganizował w dniu 17.10.2000 roku I Założycielskie Zgromadzenie Członków Towarzystwa Konsultantów Polskich Oddział Gdańsk i został wybrany Prezesem reaktywowanego Oddziału Gdańskiego TKP. Doprowadził także do zarejestrowania Oddziału jako osoby prawnej w Sądzie Rejonowym w Gdańsku (XVI Wydział Gospodarczy KRS) z siedzibą w Gdyni, oraz innych wymaganych rejestracji. Działalność Oddziału była dość skromna. Tym nie mniej, wśród realizowanych wówczas projektów w zakresie budowli zabytkowych mieszczą się ekspertyzy dotyczące znanego wysokiej klasy zabytku Gdańskiej Starówki, jakim jest na przykład Zielona Brama pokazana na poniższym zdjęciu.


"Zielona Brama" w Gdańsku, dla której Oddział wykonał kilka ekspertyz.
[Foto: M. Pazio]W dniu 9 września 2002 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków TKP O/Gdańsk, na którym Prezesem Zarządu Oddziału został wybrany Profesor Zdzisław Kowalczuk z Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (internet: http://mizar.eti.pg.gda.pl/...Zdzislaw.Kowalczuk/). Nowy Zarząd Oddziału położył szczególny nacisk na aktywizację członków TKP i bliską współpracę z uczelniami Trójmiasta, w tym zwłaszcza na zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych i technologii informacji, a ponadto na zrównoważony rozwój działalności gospodarczej w obszarach, w których istnieją takie potrzeby, w celu jak najlepszego służenia społeczności Wybrzeża.


Pod koniec maja roku 2002 został wybrany nowy Zarząd Główny TKP w Warszawie, a Prezesem Zarządu Głównego został Inż. St. Downorowicz. Z kolei w Gdańsku, dnia 09.09.02 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Gdańskiego TKP wybrano nowy Zarząd w składzie profesor Zdzisław Kowalczuk (Prezes Zarządu), Mgr Ryszard Gołębiewski i Mgr inż. Janusz Dembek (Vice-prezesi), oraz Mgr Henryk Paner i Mgr inż. Janina Cudzik (Członkowie Zarządu). W czasie dwóch pierwszych lat po reaktywacji Oddziału Gdańskiego TKP dominującym "zewnętrznym" produktem były ekspertyzy budowlane.


W dniu 10 III 2003 na Zebraniu Zarządu Głównego w Poznaniu TKP podpisało umowę o współpracy ze Zrzeszeniem Federalnym Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech oraz o współpracy z DEKRA-ITS, Stuttgardt, w zakresie prowadzenia wspólnej działalności certyfikacyjnej na terenie Polski. W okresie od maja do grudnia 2003 r. przeprowadzone zostały przez Biuro Partnerskie DEKRA-ITS przy Oddziale TKP w Lubinie [www.konsulting.lubin.pl] szkolenia w zakresie zarządzania:
 • jakością (ISO 9001)
 • środowiskiem (ISO 14 001)
 • bezpieczeństwem i higieną pracy (PN - N 18 001)
 • bezpieczeństwem żywności (HACCP).
Aktywność ta uzyskała formę Centrum Certyfikacji. Do dnia 31 grudnia 2003 r. siedmiu konsultantów TKP O/Gdańsk uzyskało certyfikaty audytorów wewnętrznych.


W dniu 19.11.2004 w restauracji "Harnaś" w Sopocie Członkowie Gdańskiego Oddziału TPK spotkali się na zebraniu statutowym oraz informacyjno-integracyjnym. Ze względu na trudne warunki pogodowe tego dnia (atak zimy) nie wszyscy mogli dotrzeć na to zebranie i rozpoczęcie zebrania zostało przesunięte o godzinę.
W pierwszym punkcie zebrania odbyło się formalne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, którego celem było wybranie trzech Delegatów na Walne Zgromadzenia Delegatów TKP w Warszawie. Następnie Prezes Oddziału prof. Z. Kowalczuk bardziej szczegółowo omówił zagadnienia organizacyjne, statutowe (w tym zaangażowanie naszego oddziału w modyfikację statutu) oraz działalność oddziału od roku 2001 do chwili obecnej - przedstawiając przy tym sprawozdanie ze zrealizowanej działalności konsultingowej, przetargowej oraz konferencyjnej. Prezes zdał również sprawozdanie z kontroli skarbowej, która został poddany Oddział w tym roku. Omówił także politykę wydawniczą oraz koncepcję i zasady działania zorganizowanego w formie Centrum Wydawniczego TKP pod nazwą Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
Dyskusja rozwinęła się wokół zagadnienia wydawnictwa naukowych prac kwalifikowanych (doktoratów i habilitacji). Obecni na zebraniu Członkowie podnieśli także problem pozyskiwania nowych zleceń na konsulting. Członkowie Zarządu zwrócili uwagę, że koszt naszych opracowań jest obciążony niezbędnym narzutem, który jest odpowiednio (przy narastających kwotach, zgodnie z przyjętym przez Zarząd algorytmem) zmniejszany w celu zapewnienia odpowiedniej konkurencyjności.
Po zakończeniu oficjalnej części (nadzwyczajnego WZCz) odbyło się spotkanie integracyjne, na którym zaproponowano, aby zebrania informacyjno-integracyjne odbywały się w miarę możliwości raz na pół roku (najlepiej w piątki).


Zebranie zakończyło się intergracyjnym zdjęciem.Dnia 20 maja 2005 r. w środowiskowej restauracji "Zielona Papuga" odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Gdańskiego Oddziału TKP, którego przewodniczącym wybrano Inż. Stanisława Drucisa, zaś funkcję sekretarza-protokolanta pełniła Mgr inż. Janina Cudzik. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli uprawnieni Członkowie Oddziału Gdańskiego.
Dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału prof. Zdzisław Kowalczuk przedstawił sprawozdanie za okres od 2002 r. do końca 2004 r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Mgr inż. Janina Możwiłło wnioskując o udzielenie ustępującemu Zarządowi Oddziału TKP absolutorium. W ramach dyskusji nad sprawozdaniami, Mgr inż. Janusz Dembek przedstawił dodatkowe informacje na temat prac nad przygotowaniem nowego Statutu TKP, oraz przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Gdyni kontroli finansowej za rok 2003. Po uszczegóławiającej przedstawione sprawozdania jawnej dyskusji, obecni na zebraniu Członkowie jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału TKP Gdańsk.
Dwuosobową Komisję Skrutacyjną stanowili: Dr inż. Ryszard Orłowski i Dr inż. Cezary Orłowski. Po stwierdzeniu prawomocności wyborów, zaproponowano i wybrano - w sposób tajny i jednogłośny - nowe władze Oddziału jak następuje: Na stanowisko Prezesa Zarządu Oddziału obrano Prof. dr hab. inż. Zdzisława Kowalczuka. Zarząd Oddziału został ustanowiony w następującym składzie: Mgr inż. Janusz Dembek, Mgr inż. Wiesława Marchwicka, Mgr inż. Janina Cudzik oraz Mgr Henryk Paner. Komisja Rewizyjna Oddziału została objęta przez następujące osoby: Mgr inż. Janina Możwiłło, Mgr Janina Podgórska i Dr inż. Cezary Orłowski. Do Sądu Koleżeńskiego Oddziału wydelegowano następujących kolegów: Inż. Stanisława Drucisa, oraz profesorów PG, Dr hab. inż. Bogdana Wiszniewskiego oraz Dr hab. inż. Wojciecha Jędrucha. W czasie przerwy we wspólnych obradach nastąpiło ukonstytuowanie się nowych władz Oddziału Gdańskiego TKP, po czym przewodniczący WZC ogłosił skład szczegółowy tych władz.
Po zakończeniu oficjalnej (wyborczej) części, zebranie przerodziło się w spotkanie integracyjne.
Wspólne zdjęcie na zakończenie spotkania intergracyjnego.W dniu 24 września 2005 r., o godz. 10.30 w Hotelu "Pogoń" w Zabrzu, rozpoczął się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów. Oddział Gdański na zjeździe był reprezentowany przez dwóch delegatów: Prezesa prof. Zdzisława Kowalczuka oraz Wiceprezesa Mgr inż. Janusza Dembek. Po otwarciu NWZD, wyborze Przewodniczącego Zjazdu i Prezydium oraz porządku obrad, głos zabrał Prezes TKP Dr inż. Stanisław Downorowicz, który m.in. wręczył szereg wyróżnień, odznaczeń (m.in. medal Stefana Czarnowskiego) i nagród zasłużonym Członkom TKP oraz certyfikaty Audytora Wewnętrznego (DEKRA). Certyfikaty takie uzyskali m.in. Mgr inż. Wiesława Marchwicka, Dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, oraz Dr inż. Mirosław Kwiesielewicz z naszego Oddziału. Głównym przedmiotem obrad był nowy statut Stowarzyszenia, który został przyjęty po wprowadzeniu dwóch drobnych poprawek. Wynik taki uzyskano dzięki dobremu przygotowaniu projektu statutu w drodze uprzednich, wielostronnych konsultacji. Wśród innych spraw rozważnych na tegorocznym NWZD były zasady finansowania działalności Zarządu Główne, kwestie Członkostwa Honorowego, promocji produktów (Marka Regionu), oraz promocji TKP i wymiany informacji (folder, informator, strony internetowe). Ponadto NWZD przyjęło nowy Regulamin trybu udzielania przez TKP rekomendacji firmom na produkowane wyroby, materiały i świadczone usługi.


Realizacja zasad konsultingu wymaga kompleksowej i spójnej wizji programowej całego środowiska naukowo-technicznego. Dlatego w Tezach Programowych na Walne Zgromadzenie TKP (K. Łebkowski, KIDIR) istotne miejsce znalazł Program Komercjalizacji Nauki i Technologii NOT, którego celem jest wzrost skuteczności komercjalizacji innowacyjnych opracowań naukowo-technicznych. Przyjęto, iż cel ten można osiągnąć poprzez odpowiednie środki: zarządzanie, kadry, mechanizmy i narządzia, oraz projekty.
Część tych środków już funkcjonuje w ramach FSNT-NOT (program projektów celowych, obsługa zleceń na ekspertyzy, audyty technologiczne i organizacyjne, konkursy "Dźwignia" i "Mistrz Techniki", Centrum Innowacji NOT, Sieć Ośrodków Innowacji NOT, Sekretariat Platformy technologicznej Nano i Opto Elektroniki, Zespół Rzeczników innowacji NOT, Ośrodki Krajowego Systemu Innowacji, ośrodki rzeczoznawstwa stowarzyszeń). Brakuje natomiast nowej specjalizacji zawodowej komercjalizacja nauki i technologii, która może odegrać istotną rolę we wspieraniu postępu.
Oddziały TKP powinny włączyć się w ten program wykorzystując kwalifikacje i potencjał swoich członków oraz możliwości uzyskania przez nich nowej ww. specjalizacji zawodowej. Warszawski Odział TKP - KIDIR, już zaangażował się w opracowanie i realizację programu szkolenia, pozyskiwanie profesjonalnych narzędzi i mechanizmów, oraz certyfikację i administrowanie siecią odpowiednich specjalistów i rzeczoznawców. Kierunek ten oczywiście stwarza doskonałe możliwości dla studentów i młodych inżynierów współpracujących z doświadczonymi specjalistami branżowymi, których wspólna wiedza i umiejętności powinny być istotnym wkładem naszego środowiska w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.


W dniu 28 kwietnia 2007 r., o godz. 10.30 w siedzibie FSNT-NOT w Warszawie, rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Delegatów TKP. Oddział Gdański na zjeździe był reprezentowany przez dwóch delegatów: Prezesa prof. Zdzisława Kowalczuka oraz prof. Politechniki Gdańskiej Krzysztofa Kalińskiego. Po otwarciu NWZD przez Preseza S. Downorowicza, wyborze Przewodniczącego Zjazdu oraz Prezydium (J. Kosek oraz T. Nemedyński i M. Kałkusiński) oraz regulaminu i porządku obrad, przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (A. Rączkiewicz, A. Jeż, Z. Kołomyjski), Wnioskowej (M. Ziółek, R. Klecan, J. Bałamut) i Wyborczej (A. Kałużny, W. Horodecki, W. Baumgard). Po stwierdzeniu obecności 30 delegatów na 40 wydanych mandatów Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ogłosiła ważność Zgromadzenia. Dotychczasowy Prezes dokonał wręczenia "Dyplomów 25 lecia TKP" dla wyróżniających się długoletnich członków TKP. Po zreferowaniu sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, Prezes TKP przedstawił wnioski, które następnie zostały uchwalone, o nadanie statusu Członka Honorowego TKP czterem zasłużonym (W. Ratyński, E. Mankiewicz-Cudny, S. Downorowicz, W. Olech). Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik TKP Z. Dąbrowski, zaś zdanie Głównej Komisji Rewizyjnej wyraził jej Przewodniczący R. Klecan, który - po dyskusji na forum zebrania - zaproponował udzielenie absolutorium. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego złożył jego Przewodniczący J. Kosek. Wynikające z dyskusji uwagi przekazano do Komisji Wnioskowej, po czy jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Po omówieniu zasad organizacji i celu, przystąpiono do elekcji nowych władz TKP. Dokonano w ten sposób następujących wyborów: Prezes - K. Łebkowski, Delegat do Rady Krajowej NOT - S. Downorowicz, Członkowie Prezydium Zarządu - A. Gołębiowski, M. Kałkusiński, Z. Kowalczuk, T. Nemedyński, Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej - M. Ziółek, M. Dachter, R. Klecan, Główny Sąd Koleżeński - J. Bałamut, J. Kosek, S. Petrykowski. Nowo wybrany Prezes TKP podziękował Delegatom za zaufanie, wyrażone w głosowaniu, dotychczasowym władzom za ich czteroletnią służbę i wkład w rozwój Towarzystwa, oraz zadeklarował wzmocnienie działań konsultingowych TKP w realizacji celów zadań programów Operacyjnych, przyjętych przez Rząd RP na lata 2007-2013. Na zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów TKP przegłosowano pozytywnie cztery uchwały (w/s nieruchomości TKP, nadania tytułu Członków Honorowych, innych wytycznych działania TKP). Załączone poniżej zdjęcia choć częściowo ilustrują atmosferę Zjazdu. Pierwsze konstytucyjne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego odbyło się w Warszawie dnia 22.05.2007.


Zjazd odbył się w Warszawie w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej......Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, której TKP jest członkiem.Ustępujący Zarząd Główny Towarzystwa Konsultantów Polskich.Delegaci Oddziału Gdańskiego.Obrady delegatów na WZD 2007.Atmosfera zażartej dyskusji w trakcie obrad WZD.Gorącej dyskusji ciąg dalszy.Ostatecznie o wszystkim decyduje głosowanie......odpowiednio przygotowane przez komisje.Inauguracyjene przemówienie nowego Prezesa TKP, Krzysztofa Łebkowskiego.W dniu 10 lipca 2007 r., bezpośrednio po Zebraniu Zarządu, członkowie Gdańskiego Oddziału TPK spotkali się na zebraniu statutowym oraz informacyjno-integracyjnym. W pierwszym punkcie zebrania odbyło się formalne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału, które rozpoczął Prezes zdając sprawodanie z ubiegłorocznej działalności oraz Walnego Zjazdu Delegatów TKP, które odbyło się w Warszawie w kwietniu b.r. Po omówieniu kilku kwestii statutowych - podjęto stosowne uchwały, w tym dotyczące wielkości składek członkowskich oraz uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej o Dra Artura Pawłowskiego. Następnie Prezes przedstawił informację bieżącą (stan finansów, realizowane konsultingi oraz program wydawniczy). Po wręczeniu szeregu dyplomów, certyfikacji, oraz legitymacji członkowskich, rozpoczęło się zebranie integracyjne członków Oddziału.


W dniu 17 września 2008 r., po krótkim Zebraniu Zarządu, członkowie Gdańskiego Oddziału TPK spotkali się na zebraniu informacyjno-integracyjnym, na którego początku Prezes przedstawił informację bieżącą, dotyczącą stanu finansów Oddziału, realizowanych konsultingów, projektów (głównie SmartControlIdea ze sterowcem SCIenter), organizacji kursu audytorów i wydawania świadectw energetycznych budynków (świadectwa SEB/ŚEB) oraz działalności wydawniczej PWNT.

Statutowe Walne Zgromadzenie Członków TKP Oddziału Gdańsk odbyło się w piątek 24 kwietnia 2009 r. o godz. 17.30 w restauracji Newska. Program obejmował: 1 - Wybór Przewodniczącego Zebrania; 2 - Sprawozdanie z działalności (TKP OG, TKP ZG); 3 - wybory władz (OG); 4 - inne sprawy statutowe (Delegacja na WZCz TKP); 5 - informacja bieżąca (PWNT, C.Konf./DPS); 6 - wolne wnioski.
Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności w latach 2005-2009 oraz informację bieżącą, dotyczącą stanu finansów Oddziału, realizowanych konsultingów, projektów (głównie ze sterowcem SCIenter korporacji SmartControlIdea), organizacji kursów audytorów SEB i wydawania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (SEB/ŚEB), jak również działalności wydawniczej PWNT.
Po zdaniu sprawozdania przez Prezesa ZO ( sprawozdanie2009.pdf) i prezentacji Protokołu Komisji Rewizyjnej, oraz dyskusji nad działalnością Towarzystwa, zebrani Członkowie jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium za upływającą kadencję działalności.
Po zakończeniu Zebrania, odbyło się tradycyjne spotkanie integracyjne członków Oddziału Gdańskiego.Wybierając (poprzedni) Zarząd Główny TKP, Towarzystwo liczyło na aktywną pracę ZG dla dobra środowiska. Niestety jednak działalność tego Zarządu od momentu jego powołania prowadzona była niezgodnie ze statutem i zwyczajami TKP (samowolne działanie bez Zebrań Zarządu Głównego), a wszelkie uwagi ze strony oddziałów były ignorowane. Kilkakrotne próby zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów zostały storpedowane przez Prezesa Krzysztofa Łebkowskiego. Dlatego w wyniku ogólnopolskiego porozumienia oddziałów pod przewodnictwem Komisji Rewizyjnej oraz Oddziałów Katowickiego i Gdańskiego w dniu 23 maja 2009 r. w Gliwicach (NOT/TKP) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów TKP, które powołało nowe Prezydium Zarządu Głównego w składzie: Prezes dr Stanisław Downorowicz, Wiceprezes/Sekretarz prof. Zdzisław Kowalczuk, Wiceprezes/Skarbnik Zbigniew Dąbrowski, a które miało następujący, przedstawiony poniżej przebieg.


NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW TKP

 • (1/3) Wobec nieobecności Prezesów, przybyłych delegatów powitał członek prezydium ZG TKP prof. Zdzisław Kowalczuk, przedstawiając ustalony Porządek Obrad NWZD:
  • 1 - Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium NWZD
  • 2 - Wybór Sekretarza, Komisji M-S oraz UiW
  • 3 - Przyjęcie porządku i regulaminu NWZD
  • 4 - Sprawozdanie prezesa ZG za 2007-2009
  • 5 - Sprawozdanie GKR
  • 6 - Dyskusja nad sprawozdaniami oraz przyjęcie uchwał
  • 7 - Przyjęcie wniosków dot. dalszej działalności TKP
  • 8 - Wybór władz KP
  • 9 - Dyskusja nt. statutu TKP
  • 10 - Sprawy różne
  • 11 - Zamknięcie Zjazdu
  Po zaproponowanych uzupełnieniach Porządek został przyjęty jednogłośnie.
 • (1.1) Na wniosek delegata Janusza Dembek, kol. Zdzisław Kowalczuk został w głosowaniu jawnym wybrany Przewodniczącym obrad NWZD. Wiceprzewodniczącym został kol. Jerzy Kosek, zaś Sekretarzem - kol. Wacław Horodecki.
 • (1.2) Przewodniczący poinformował Delegatów o uchwale ZG TKP z dnia 6 marca 2009 w Warszawie oraz o uchwale ZG TKP z dnia 29 kwietnia 2009 w Zabrzu, na podstawie których Główna Komisja Rewizyjna oraz siedem Oddziałów TKP zwołało NWZD w Gliwicach.
 • (1.3) W skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszli: kol. Adam Gołębiewski jako Przewodniczący oraz kol. Leopold Fitowski (TKP Piła). Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: kol. Tadeusz Czubak jako Przewodniczący (TKP Lublin), kol. Roman Klecan (Katowice) oraz kol. Wiktor Krygier (Poznań).
 • (2) Na podstawie protokołu Komisji Mandatowej stwierdzono prawomocność NWZD. Następnie Przewodniczący przedstawił regulamin NWZD, który został przyjęty jednogłośnie.
 • (4) Ponieważ Prezesi ustępującego Zarządu (którzy nie realizowali uchwał ZG TKP, oraz nie przedstawili sprawozdań z działalności statutowo-organizacyjnej i finansowej) byli nieobecni i nieusprawiedliwieni,
 • (5) ocenę (braku) działalności Prezydium ZG TKP przedstawił Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Roman Klecan. W podsumowaniu GKR oceniła negatywnie działalność funkcyjnych członków Prezydium, wnioskując o ich zwolnienie z pełnionych funkcji w ZG TKP.
 • (6) Po wnikliwej, wszechstronnej dyskusji zapoczątkowanej krytycznym stanowiskiem GKR, formując długą listę zarzutów (dostępną w protokole z NWZD, w tym kwestie finansowe związane z przynależnością do FSNT NOT), zebrani Delegaci uznali za konieczne dokonanie częściowej zmiany składu osobowego Prezydium ZG TKP.
 • (8.1) W głosowaniu jawnym odwołano trzy osoby pełniące funkcje w Prezydium Zarządu Głównego: Prezesa Krzysztofa Łebkowskiego, Sekretarza Tadeusza Nemedyńskiego, Skarbnika Marka Kałkusińskiego, nie udzielając absolutorium za okres pełnienia powierzonych funkcji.
 • (8.2) Koledzy Zdzisław Kowalczuk oraz Adam Gołębiowski złożyli wnioski o swojej rezygnacji z dotychczas pełnionych funkcji członków Prezydium ZG TKP. Po przeprowadzeniu dyskusji i przeanalizowaniu sytuacji, NWZD większością głosów nie przyjęło tych wniosków, postanawiając o kontynuowaniu udziału ww. kolegów w Prezydium ZG TKP.
 • (8.3) Na wniosek Przewodniczącego NWZD Prezesem ZG TKP wybrany został jednogłośnie kol. Stanisław Downorowicz (Lubin). Do składu Prezydium ZG dokooptowaniu zostali kol. Zbigniew Dąbrowski (Katowice) oraz kol. Marek Nawalaniec (Kraków).
 • (8.4) Na wniosek wybranego Prezesa dra Stanisława Downorowicza uzupełniono skład osobowy GKR (ze względu na odejście Macieja Ziółka oraz rezygnację Mirosława Dachtery) o kolegów Wiktora Krygiera (Poznań) oraz Tadeusza Czubaka (Lubin) wybranych jednogłośnie.
 • (8.5) W związku z wyborem nowego Prezesa zarządzono przerwę w obradach NWZD, w czasie której odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego w celu ukonstytuowania się składu ZG (Wiceprezes i Sekretarz prof. Zdzisław Kowalczuk, Wiceprezes i Skarbnik dr Zbigniew Dąbrowski) oraz rozpatrzeniu wniosków o nadanie godności honorowych (kolegom Jerzemu Lieli oraz Zygfrydowi Wawrzyniakowi).
 • (8.6) Po przerwie Przewodniczący NWZD prof. Zdzisław Kowalczuk przekazał przewodnictwo prezesowi dr Stanisławowi Downorowiczowi, który w imieniu nowo-wybranych władz TKP podziękował Delegatom za powierzone funkcje.
 • (7/9) Prezes TKP zabrał głos prezentując program działalności Zarządu Głównego TKP na czas trwania bieżącej kadencji, tj. do roku 2011 (rejestracja nowych władz w SR Warszawy, modyfikacja statutu w kierunku federacyjności i rotacyjności). Delegaci Z. Kowalczuk, Z. Dąbrowski, S. Petrykowski również wypowiedzieli się w tej sprawie. Zebrani Delegaci zobowiązali Prezydium ZG TKP do realizacji postulatów i wniosków ujętych w Protokole Komisji Uchwał i Wniosków.
 • (10) Jednogłośnie przyjęto wnioski Prezesa o nadanie godności Członka Honorowego TKP kol. Jerzemu Kieli oraz kol. Zygfrydowi Wawrzyniakowi.
 • (11) Zamykając obrady NWZD Prezes Stanisław Downorowicz podziękował Delegatom za aktywny udział w Zjeździe, wyrażając nadzieję na dobrą współpracę prezydium i całego ZG TKP z poszczególnymi Oddziałami i Członkami TKP.


Jeszcze jakiś czas trwały szkodliwe działania kol. Łebkowskiego oraz mozolne wyjaśnienia Zarządu Głównego przed Organem Nadzorującym, które miały na celu utrzymanie Stowarzyszenia integrującego krajowe środowisko naukowców, ekspertów i specjalistów technicznych. Ostatecznie postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 07.10.2009 r. (sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/021115/09/539), dokonano zmiany w składzie władz Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich, ustalając następujący skład osobowy:
 • 1. Downorowicz Stanisław - Prezes Zarządu Głównego
 • 2. Kowalczuk Zdzisław - Wiceprezes, Sekretarz
 • 3. Dąbrowski Zbigniew - Wiceprezes, Skarbnik
 • 4. Gołębiowski Adam - członek Prezydium Zarządu Głównego
 • 5. Nawalaniec Marek - członek Prezydium Zarządu Głównego
 • 6. Klecan Roman - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
 • 7. Czubak Tadeusz - członek Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
 • 8. Krygier Wiktor - członek Głównej Komisji Rewizyjnej TKP8 czerwca 2010 r. podczas VIII Forum Inżynierskiego w Poznaniu został uroczyście zainaugurowany XXIV Kongres Techników Polskich, którego sesja finalna odbyła się 24- 25 maja 2011 r. w Łodzi. Celem XXIV Kongresu jest współdziałanie twórczych środowisk technicznych, naukowych i gospodarczych do wypracowania kierunków rozwoju Polski w kontekście naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Wyniki tej środowiskowej dyskusji chcemy zaprezentować na europejskim spotkaniu SUMMIT (październik 2011).
Stowarzyszenia naukowo-techniczne sfederowane w Naczelnej Organizacji Technicznej, są kontynuacją ruchu inżynierskiego, zapoczątkowanego w Paryżu w 1835 r. przez gen. Józefa Bema - twórcy Politechnicznego Towarzystwa Polskiego. Nakłada to na nas szczególny obowiązek wobec społeczeństwa i państwa.
Kongresy Techników Polskich są jedną z ważnych form włączania się ruchu inżynierskiego w działalność na rzecz kraju.
Kongres nawiązuje do tradycji ruchu inżynierskiego w Polsce zapoczątkowanego w 1882 r. Zjazdem Techników Polskich w Krakowie (8-10.09). Ostatni przedwojenny Polski Kongres Techników Polskich odbył się w 1938 r. pod honorowym patronatem prezydenta RP Ignacego Mościckiego, przy udziale wszystkich ministerstw, a jego organizatorem była Naczelna Organizacja Stowarzyszeń Techników.
W ramach przygotowań do XXIV Kongresu Techników Polskich odbywała się dyskusja na organizowanych w regionach Dniach Techniki oraz konferencjach i seminariach o charakterze regionalnym i branżowym. Na Kongresie w Łodzi przyznano tytuły Ogólnopolskiego Mistrza Techniki autorom najwybitniejszych rozwiązań technicznych w kraju oraz Diamentowego i Złotego Inżyniera dla wybitnych twórców techniki.
Ze względu na to, iż misją Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej jest reprezentowanie społeczności technicznej, integrowanie polskich techników i inżynierów oraz działanie na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego, współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju, celem organizacji kongresów jest współdziałanie twórczych środowisk technicznych i biznesowych oraz określanie kierunków rozwoju warunkujących zwiększenie innowacyjności gospodarki i przyspieszenia rozwoju naukowo-technicznego w Polsce. Przy czym, szczególną troską obejmuje się następujące obszary tematyczne: (1) innowacyjności polskiej gospodarki, (2) bezpieczeństwa energetycznego Polski, (3) transportu warunkiem dynamicznego rozwoju.
Do współorganizacji Kongresu Techników Polskich włączają się reprezentacje różnych środowisk technicznych (takie jak: Rada Główna Instytutów Badawczych, wyższe uczelnie techniczne, Polska Akademia Nauk, Akademia Inżynierska w Polsce, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, środowiska przemysłowe, biznesowe i wybitni twórcy techniki). TKP uczestniczy w tym poprzez osoby i działania Zarządu Głównego TKP.

Przyjęciem Uchwały zakończył się w piątek, 10 września 2011 r. Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, który obradował przez trzy dni w Warszawie pod patronatem Marszałka Senatu RP Zjazd, którego organizatorami byli: Politechnika Warszawska, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Zjazd był kontynuacją inżynierskich sympozjów "Polacy Razem" organizowanych przez Federację SNT-NOT oraz wielu inicjatyw organizacji polonijnych i Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".
Udział w Zjeździe wzięło udział prawie 400 inżynierów reprezentujących indywidualnie oraz polonijne stowarzyszenia techniczne 14 krajów: Australię, Austrię, Dubai, Francję, Holandię, Kanadę, Litwę, Niemcy, Republikę Południowej Afryki, Rosję, Szwajcarię, USA, Wielką Brytanię i Polskę. Otwarcie Zjazdu odbyło się w środę, 8 bm. Z uroczystym przesłaniem do uczestników Zjazdu, zwrócił się Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski w liście, który odczytał szef Kancelarii Prezydenta RP, Jacek Michałowski. Z pisemnym przesłaniem zwrócił się także Honorowy Patron Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, Bogdan Borusewicz. Powitania oraz życzenia owocnych obrad wygłosili m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka, Minister Środowiska Andrzej Kraszewski, Prezes Polskiej Akademii Nauk Michał Kleiber, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Longin Komołowski.
Każdy z trzech dni Zjazdu przebiegał pod innym hasłem. Pierwszy dzień obrad, w Politechnice Warszawskiej przebiegał pod hasłem "Inżynierowie twórcami cywilizacji". Drugi dzień, w obchodzącym 105-lecie istnienia Warszawskim Domu Technika NOT, pod hasłem "Polacy Razem". Trzeciemu dniu Zjazdu przyświecało hasło "Nauka i technika motorem rozwoju". Zjazd miał charakter merytoryczny. Odbyło się siedem sesji panelowych, których tematem były: 1. Transfer wiedzy i technologii jako podstawa do biznesu 2. Innowacyjność warunkiem konkurencji 3. Współpraca międzynarodowa między uczelniami, biznesem i organizacjami pozarządowymi 4. Współpraca międzynarodowa między uczelniami, instytutami, biznesem i organizacjami pozarządowymi 5. Przedsiębiorczość - spojrzenie z kraju, spojrzenie z zagranicy 6. Stowarzyszenia inżynierskie w kraju i za granicą - platforma integracyjna do wymiany doświadczeń i opiniowania decyzji o charakterze cywilizacyjnym, możliwości współpracy 7. Badania naukowe warunkiem konkurencyjności 8. Kształcenie inżynierów a potrzeby gospodarki.
Uzupełnieniem sesji panelowych były sesje tematyczne poświęcone następującym zagadnieniom: nanotechnologiom, mechatronice i mechanice, infrastrukturze, transportowi, ekologii, optoelektronice, inżynierii biomedycznej, energetyce konwencjonalnej i odnawialnej, energetyce jądrowej, informatyce, agrotechnice i przemysłowi spożywczemu, polskim inżynierom w historii techniki, książkom i czasopismom inżynierskim XXI wieku, zarządzaniu kryzysem powodziowym.
Koordynatoramu sesji byli wspólnie przedstawiciele polskich oraz zagranicznych środowisk inżynieryjnych ze świata nauki oraz bizensu.
Podczas Wieczoru Integracyjnego Polskich Inżynierów w Warszawskim Domu Technika NOT, który należy do tych nielicznych budowli służących przez ponad 100 lat celom, dla jakich został wybudowany - integracji środowisk technicznych - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przyznała wybitnym inżynierom polskim z kraju i z zagranicy za zasługi w rozwoju techniki lub w działalności społecznej, związanej z celami statutowymi NOT, Medal im. Piotra Stanisława Drzewieckiego* oraz nadała: Piotrowi Moncarzowi z Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, oraz Piotrowi Dudkowi ze Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, tytuł "Złoty Inżynier", przyznawany od 1994 r. w plebiscycie "Przeglądu Technicznego" twórcom techniki o niekwestionowanym dorobku zawodowym i budzących powszechne uznanie dokonaniach m.in. w dziedzinach: konstrukcje, high-tech, ekologia, zarządzanie, jakość.
W Uchwale Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich przyjętej na zakończenie, uczestnicy uznają jego ideę za cenną i wskazują na potrzebę jej kontynuacji, co umożliwi pełne wykorzystanie zasobów wiedzy inżynierów polskich rozsianych po całym świecie.
____________________________________________
* Piotr S. Drzewiecki: 1865-1943, współzałożyciel i w latach 1899-1919 prezes Stowarzyszenia Techników w Warszawie, w latach 1918-21 prezydent Warszawy, założyciel i członek władz wielu przedsiębiorstw i banków, aresztowany przez gestapo zmarł w Berlinie.
____________________________________________
W dniu 17 października 2011 odbyły się konsultacje aktualnego ZG z Biurem Administracji i Spraw Obywatelskich Prezydenta m.st. Warszawy, sprawującym nadzór prawny nad stowarzyszeniami, z których wynika przedstawiony poniżej tryb postępowania w sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów TKP kończącego kadencję 2007-2011 i rozpoczynającego kadencję 2011-2015.
 • 1. Dokonanie do dnia 31.X.2011r. aktualizacji składów osobowych organów statutowych TKP, listy Delegatów na WZD oraz listy Członków Honorowych na podstawie:
  • 1.1 Postanowień Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego
  • 1.2 Wykazów aktualnych składów osobowych organów statutowych sporządzonych przez:
   • 1.2.1 Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
   • 1.2.2 Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego TKP
   • 1.2.3 Prezesów Oddziałów TKP: aktualne wykazy Delegatów oddziałów na WZD
   • 1.2.4 Prezesa ZG TKP: aktualny skład Zarządu Głównego TKP
  • 1.3 Dokumentów świadczących o zawieszeniu lub likwidacji oddziałów TKP
  • 1.4 Ustania członkostwa w TKP osób sprawujących funkcje mandatowe
 • 2. Złożenie wniosku do KRS o aktualizację składów osobowych organów statutowych TKP w terminie do 4.XI.2011r. na podstawie informacji uzyskanych do dnia 31.X.2011r.
 • 3. Niezwłoczne podjęcie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów TKP przez Zarząd Główny TKP zgodnie z § 23 statutu TKP po otrzymaniu aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie później niż do końca 2011r.
 • 4. Przygotowanie sprawozdań przez organy statutowe TKP, w tym przez:
  • a. Prezydium ZG w składzie: K. Łebkowski, M. Kałkusiński, T. Namedyński, A. Gołębiowski, Z. Kowalczuk
   • - za okres 28.04.2007 r. - 23.05.2009
   • - za okres 12.08.2011 r. - do dnia WZD 2011
  • b. Prezydium ZG TKP w składzie: S. Downorowicz, Z. Kowalczuk, A. Gołębiowski, Z. Dąbrowski, M. Nawalaniec
   • - za okres od 23.05.2009 - 12.08.2011r.
  • c. Kol. Roman Klecan w imieniu GKR za okres 2007-2011
  • d. Kol. Jerzy Kosek w imieniu GSK za okres 2007-2011
 • 5. Przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów TKP
 • 6. Przesłanie sprawozdania z WZD TKP do BAiSO do końca 2011 r.


Na zebraniu ZG TKP w dniu 1 grudnia 2011 r. (posiedzenie w formie zapisywanej telekonferencji) uchwalono porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów TKP (wariant II). Realizując uchwałę Zarządu Głównego TKP z zebrania odbytego w dniu 23 marca 2012 r. punkt 2 protokołu, zawiadomiono i zaproszono wybranych Delegatów Oddziałów oraz Członków Honorowych TKP i innych członków ustępujących władz Towarzystwa na: WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW TKP w Poznaniu, w dniu 18 maja 2012 r. ( piątek), na godzinę 10:00. Zaproponowany program WZD w Poznaniu, przedstawiał się następująco:
 • 1. Otwarcie WZD
 • 2. Wybór Przewodniczącego WZD oraz Prezydium WZD TKP
 • 3. Przyjęcie programu oraz regulaminu obrad WZD TKP, ważność WZD
 • 4. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
 • 5. Sprawozdania z działalności ZG TKP:
  • 5.1 za okres od początku kadencji do 23.05.2009 r. oraz od 12 sierpnia 2011 do WZD 2012 - składają Kol. K. Łebkowski, M. Kałkusiński, T. Namedyński
  • 5.2 od NWZD w Gliwicach do 12 sierpnia 2011 r. - składa Kol. S. Downorowicz
 • 6. Sprawozdanie finansowe z działalności od NWZD 2009 r. do 12 sierpnia 2011 r.
 • 7. Sprawozdanie działalności GKR za kadencję - Kol. Z. Dąbrowski
 • 8. Sprawozdanie z działalności GSK za kadencję - Kol. J. Kosek
 • 9. Dyskusja nad sprawozdaniami (ewentualne zarządzenie przerwy)
 • 10. Absolutorium
 • 11. Wybór Władz ZG TKP
 • 12. Przerwa organizacyjna
 • 13. Wolne wnioski
 • 14. Ogłoszenie wyników wyborów
 • 15. Podjęcie uchwał
 • 16. Zakończenie

WZD odbyło się w Poznaniu, 18 maja 2012 r., w Centrum Nowych Technologii DAIKIN. Koleżeńska atmosfera pozwoliła na sprawne przeprowadzenie WZD'2012..

Przebieg WZD szczegółowo opisuje załączony Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Konsultantów Polskich'2012 .pdf.


Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.07.2012 r. (sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/021127/12/642), dokonano zmiany w składzie władz Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich, ustalając następujący skład osobowy:
 • 1. Downorowicz Stanisław - Prezes Zarządu Głównego
 • 2. Kowalczuk Zdzisław - Wiceprezes, Sekretarz
 • 3. Banaszak Andrzej - Wiceprezes, Skarbnik
 • 4. Sołtyka Waldemar - członek Prezydium Zarządu Głównego
 • 5. Nawalaniec Marek - członek Prezydium Zarządu Głównego
 • 6. Klecan Roman - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
 • 7. Modrynić Marcin - członek Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
 • 8. Krygier Wiktor - członek Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
 • oraz
 • 9. Kosek Jerzy - Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego TKP
 • 10. Soboń Grażyna - członek GSK TKP
 • 11. Rączkiewicz Andrzej - członek GSK TKPKolejne walne zgromadzenie Towarzystwa Konsultantów Polskich odbyło się w dniu 17 czerwca roku 2016, w Gliwicach, w Domu Technika NOT, przy ul. Górnych Wałów 25. Przebieg WZD opisuje załączony Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Konsultantów Polskich'2016 .pdf.


Postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.06.2017 r. (sygn. sprawy: WA.XII NS-Rej.KRS/087294/16/267), wpisano nowy Statut Towarzystwa ( .pdf) oraz ustalono nowy skład Władz Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich:
 • 1. Kowalczuk Zdzisław - prezes Zarządu Głównego
 • 2. Kubski Piotr - wiceprezes, sekretarz
 • 3. Sołtyka Waldemar - członek Prezydium Zarządu Głównego
 • 4. Dereń Marek - członek Prezydium Zarządu Głównego
 • 5. Klecan Roman - przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
 • 6. Kałużny Michał - członek Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
 • 7. Dąbrowski Zbigniew - członek Głównej Komisji Rewizyjnej TKP
 • oraz
 • 8. Kosek Jerzy - przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego TKP
 • 9. Ostrowski Marcin - członek GSK TKP
 • 10. Dzik Franciszek Michał - członek GSK TKP
 • 11. Downorowicz Stanisław - delegat do Rady Krajowej FSNT NOTZgodnie z ustaleniami zebrania Zarządu Głównego z dnia 4 listopada 2016 w NOT (warszawa) powstała odrębna, ogólnopolska strona Zarządu Głównego TKP pod adresem www: http://tkp-konsulting.pl/, która jest bezpośrednio obsługiwana przez Oddział TKP Kraków. Kolejne sprawozdania z Zebrań Zarządu Głównego TKP: