Tradycyjnie składka (od członka zwyczajnego) wynosiła 10 zł miesięcznie. Od roku 2007 składka ta została obniżona do 100 zł na rok od członka zwykłego oraz 50 zł od niepracujacego członka-rencisty. Można ją realizować w ratach lub w ciągu trwającego roku kalendarzowego. Zgodnie ze statutem TKP, nieopłacenie składek powoduje skreślenie takiego konsultanta z listy członków TKP.

Poza wpłatami gotówkowymi (dokonywanymi np. w czasie Zebrań Członków TKP OG lub Zebrań Zarządu Oddziału),
składki regulować można z własnego konta bankowego przelewem na konto TKP OG (PKO Bank Polska SA): PL 20 1440 1390 0000 0000 1542 2696
albo poniżej - za pomocą karty kredytowej (poprzez Przelewy24), odpowiednio:
Członkami Towarzystwa (Konsultantami) są pracownicy naukowi akademickich uczelni Wybrzeża, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw o profilu technicznym lub ekonomicznym, oraz konsultanci i eksperci indywidualni. Aktualny ogólnokrajowy (wspólny dla wszystkich oddziałów) Statut Towarzystwa ( .pdf) zarejestrowany jest Warszawskim Sądzie Rejestrowym.CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI


Każdy z Członków ma prawo wykonywać odpłatnie konsultacje, ekspertyzy czy orzeczenia techniczne w ramach KONSULTINGU PRZEDMIOTOWEGO, jeżeli Oddział uzyska odpowiednie zlecenie, dla wykonania którego, Członek posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. W przypadku gdy na Liście Członków nie ma odpowiedniego specjalisty lub gdy Konsultanci TKP odmówią podjęcia się wymaganej ekspertyzy, Zarząd może zlecić prace osobom lub przedsiębiorstwom spoza Towarzystwa.

Członkiem Zwyczajnym TKP może zostać każdy specjalista, który ma odpowiednie wykształcenie i uznanie (wskazany jest tytuł rzeczoznawcy lub naukowy), doświadczenie oraz pozytywne referencje. Młodsze osoby mogą współpracować przy pracach zleconych jedynie pod kierunkiem odpowiedzialnego Konsultanta TKP. Kandydat na Członka wypełnia Deklarację i Arkusz Ewidencyjny, które winny być zaakceptowane przez Zarząd Oddziału.

Kandydaci indywidualni na Członka Zwyczajnego powinni zapoznać się i podpisać Wytyczne Postępowania Konsultanta TKP ( .pdf) oraz wypełnić Deklarację Członkostwa TKP ( .pdf) i Arkusz Ewidencyjny Członka Zwyczajnego ( .pdf). Po wypełnieniu formularzy należy je przesłać faksem pod numer: +58 345 7946, +58 347 2018, +58 302 5419, lub wysłać na adres Oddziału Gdańskiego TKP albo jego Prezesa (Wzgórze Bernadowo 163, 81-583 Gdynia).

Składka członkowska (dla Członka Zwyczajnego) wynosi 10 zł miesięcznie i winna być wpłacana na początku każdego półrocza (60 zł), który trwa od kwietnia do września danego roku lub od października do marca roku następnego, albo jednorazowo 120 zł na rok. Niezapłacenie składek powoduje skreślenie Konsultanta z Listy Członków TKP.CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY


Członkiem Wspierającym (Zbiorowym, Stowarzyszonym) może być każde Przedsiębiorstwo lub Instytucja, które uzyska akceptację Zarządu TKP, opartą na ocenie jakości dotychczasowej działalności. W odróżnieniu od członków zwyczajnych, Członek Stowarzyszony nie ma prawa wyboru Władz Towarzystwa, czy ustalania kierunków jego działania. Jego przedstawiciel może jednak brać udział w Walnych Zebraniach Towarzystwa oraz w Zebraniach Zarządu, jeśli zostanie na nie zaproszony. Przedstawicielowi przysługuje wówczas prawo głosu doradczego.

Członek Stowarzyszony uzyskuje prawo do korzystania z LOGO Towarzystwa (na przykład do umieszczania go na swoich pismach, folderach, lub plakatach) oraz elementarnej reklamy w ramach standardowych informatorów TKP (folderów i strony internetowej, patrz KONSULTING PODMIOTOWY). Istnieje ponadto możliwość dodatkowej odpłatnej reklamy Członków Wspierających na indywidualnych stronach internetowych w postaci pod-stron KONSULTINGU PODMIOTOWEGO, z obsługą e-mailową włącznie. Towarzystwo Konsultantów Polskich przewiduje również inne formy odpłatnej reklamy w ramach współpracy z Członkami Zbiorowymi. Przykładem może być coroczny centralny KATALOG KONSULTING POLSKI wydawany przez TKP. Towarzystwo poprzez publiczne prezentowanie dane o Przedsiębiorstwie Wspierającym potwierdza Jego kompetencje i rzetelność w wykonywaniu zleconych zadań.

Kandydaci na Członka Wspierającego powinni wypełnić Deklarację Członkostwa Zbiorowego TKP ( .pdf) i Arkusz Ewidencyjny Członka Zwyczajnego ( .pdf). Po wypełnieniu formularzy należy je przesłać faksem pod numer: +58 345 7946, +58 347 2018, +58 302 5419, lub wysłać na adres Oddziału Gdańskiego TKP albo jego Prezesa (Wzgórze Bernadowo 163, 81-583 Gdynia).

Składka Członka Stowarzyszonego jest uzgadniana z Zarządem. Nieopłacenie rocznej składki lub niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań powoduje skreślenie Przedsiębiorstwa Wspierającego z Listy Członków TKP wraz z usunięciem odnośnych informacji z naszych katalogów oraz informatorów.WYTYCZNE POSTĘPOWANIA KONSULTANTA TKP


 1. Konsultant postępuje zawsze godnie i zgodnie z ustaleniami znanego Statutu, Statusu Konsultingu i Konsultanta Towarzystwa Konsultantów Polskich - TKP.
 2. Konsultant działa zawsze z należytą starannością, wykorzystując swą wiedzę i doświadczenie w interesie zleceniodawcy kontraktu.
 3. Konsultant wykonuje zlecony konsulting na swą prawną odpowiedzialność, zgodnie z etyką, aktualnym stanem wiedzy i obowiązującymi przepisami krajowymi i zagranicznymi.
 4. Konsultant i Pracownicy Jego Zespołu, poza wynagrodzeniem przewidzianym w kontrakcie nie przyjmują żadnego innego wynagrodzenia, ani prowizji, komisowego, ani innych korzyści związanych z wykonywaniem usług, robót czy dostawą dóbr dla zleceniodawcy.
 5. Konsultant zawiadamia swojego zleceniodawcę o swych powiązaniach i zainteresowaniach mogących wpłynąć na jego usługi konsultingowe.
 6. Konsultant zachowuje wyjątkową dyskrecję i poufność w sprawach dotyczących usług i nie może ujawniać związanych wyników swych prac, studiów i raportów oraz udzielać informacji.
 7. Konsultant nie konkuruje z innymi stowarzyszonymi konsultantami TKP w zakresie ceny za usługi, oraz nie podejmuje działań dla rugowania innego stowarzyszonego konsultanta wiedząc, że negocjacje o jego zatrudnieniu są w toku.
 8. Konsultant nie ocenia pracy innego konsultanta, chyba, że za jego zgodą, oraz nie działa na jego szkodę w reputacji, zamiarach lub interesach.
 9. Konsultant nie może prowadzić akcji reklamowej, ani składać publicznie oświadczeń w sposób samochwalczy, lub wprowadzający w błąd.
 10. Konsultant nie może wiązać się z osobami prowadzącymi usługi i roboty w sposób sprzeczny z niniejszymi Wytycznymi, oraz angażować się w jakąkolwiek akcję narażającą na szwank dobre imię, godność i zawód konsultanta.
 11. Konsultant dla ochrony interesu zleceniodawcy doradza zlecenie specjalizowanych prac i usług najlepszym w jego wiedzy specjalistom, oraz wykonawcom i współpracuje z nimi o ile interes tego wymaga.
 12. Konsultant ma obowiązek ostrzec zleceniodawcę o konsekwencjach wynikających z uchylenia propozycji konsultanta i przyjęcia innych propozycji, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia i mienia.
 13. Konsultant służy konsultingiem na każde wezwanie zleceniodawcy i jest w stałej dyspozycji dla innych konsultantów TKP.
 14. Konsultant odmawia przyjęcia zlecenia, którego wykonanie zagraża bezpieczeństwu lub rozwojowi gospodarki kraju.
 15. Konsultant jest lojalny względem władz TKP oraz stron obrotu konsultingowego.
 16. Konsultant wykonuje zdyscyplinowanie prace konsultingowe zgodnie z ustaleniami prowadzącego Przedstawiciela Zarządu TKP, lub Konsultanta-Koordynatora i zasadami obowiązującymi w TKP.
 17. Konsultant dobrowolnie, taktownie i honorowo odstępuje od prac konsultingowych, oraz zrzeka się członkostwa w TKP, jeśli stwierdzi, że wymagania i warunki działania w TKP nie mogą przezeń być dotrzymane, zdając do Oddziału posiadaną legitymację i odznakę TKP, oraz pieczątkę nazwiskową TKP.
 18. Konsultant, który zawodowo dopuścił się nadużycia etyki jest przez Władze TKP pozbawiany członkostwa TKP, łącznie z weryfikacją rekomendacji Członków wprowadzających.
 19. Kandydat na członka TKP przy składaniu do TKP Deklaracji Członkostwa TKP po przeczytaniu niniejszych .Wytycznych. zobowiązany jest podpisać .Prawne oświadczenie woli Członka TKP. jak niżej.
 20. PRAWNE OŚWIADCZENIE WOLI CZŁONKA TKP.
  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów TKP O/Gdańsk. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Wytycznych Postępowania Konsultanta TKP stanowiących załącznik do Deklaracji Członkostwa TKP oraz, że zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nich zasad Regulaminów TKP, co stwierdzam swym podpisem.
  Konsultant TKP
  ...............................dn............................... ...............................................