KONSULTING PRZEDMIOTOWY REALIZOWANY POPRZEZ KONSULTANTÓW INDYWIDUALNYCH TKP


Zakres naszych poczynań konsultacyjnych dotyczy wszelkich zagadnień technicznych, organizacyjno-ekonomicznych, organizacji kursów i szkoleń zawodowych, sympozjów i konferencji naukowych doradztwa w różnych dziedzinach gospodarki, oraz ekspertyz technicznych i opinii branżowych. Ambicją TKP jest fachowe, terminowe i bezstronne wykonywanie ekspertyz i orzeczeń technicznych. Szczególną uwagę poświęcamy upowszechnianiu i promocji osiągnięć myśli naukowej i technicznej, wydawnictwu książek, oraz popularyzacji zagadnień oraz wspieraniu działalności naukowo-badawczej.


Kontynuacja dobrych tradycji polskiego konsultingu: Warto przytoczyć za powszechnie uznawanymi tezami Konsultingu (potwierdzonych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu TKP), że w konsultingu doradczym konsultanci starają się - w sposób jak najbardziej obiektywny - reprezentować stronę zamawiającą. Często jednak pełnią również rolę rzeczników interesu publicznego jako recenzenci wniosków lub autorzy ekspertyz oceniających innowacyjność technologii lub organizacji, odgrywający pomostową rolę pomiędzy stronami, albo wykonują zadania menedżerskie jako inwestorzy zastępczy. Każda z tych funkcji wymaga wysokiej etyki zawodowej oraz niezależności, wiedzy, doświadczenia, umiejętności organizacji zespołów, współpracy i stosowania profesjonalnych narzędzi. Wartościowa rekomendacja udzielana naszym partnerom wynika z rzetelności konsultantów. Istota działań konsultingowych od lat pozostaje niezmienna, dotyczy bowiem inspirowania i wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Specyfiką konsultingu jest stanowienie "trzeciej siły" w postępie cywilizacyjnym - zwłaszcza tam, gdzie występują niespójności lub ograniczenia dla zrównoważonego rozwoju. Złożoność wyzwań oraz zmienność ich uwarunkowań wymagają twórczej postawy inżynierskiej. Standardem konsultingu jest solidna fachowa ocena przedmiotu ekspertyzy i jego uwarunkowań oraz przejrzysta rekomendacja. Efektywność takiej rekomendacji łatwo mierzy się stopniem osiągniętego przez interesariuszy sukcesu.


Do realizacji stawianych przed nami zadań konsultingu Towarzystwo angażuje własnych członków, lub innych wysokiej klasy ekspertów z zakresu ekonomii, marketingu, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i ratownictwa chemicznego, przemysłu chemicznego i spożywczego, architektury, elektroenergetyki, elektrowni wodnych, budownictwa, materiałoznawstwa, technologii maszyn, okrętownictwa i oceanotechniki, elektroniki, telekomunikacji, informatyki, oraz automatyki i robotyki, w tym zastosowań technologii informacji, systemów komputerowych, systemów pomiarowych, monitorowania i diagnostyki. Do tego rodzaju specjalistów można dotrzeć poprzez Członków Zarządu Oddziału (patrz Struktura Oddziału) patronujących poszczególnym Centrom Konsultingowym, których zakres kompetencji został w przybliżeniu scharakteryzowany poniżej w obszarze konsultingu przedmiotowego, ekspertyz i orzeczeń technicznych .Centrum Analizy i Oceny Systemów Bezpieczeństwa:
Z. Kowalczuk; tel.: +58 664 6734, tel./fax +58 347 2018; e-mail: kova@pg.edu.pl (zwłaszcza bezpieczeństwo i diagnostyka systemów):
 • bezpieczeństwo i diagnostyka systemów komputerowych i przemysłowych;
 • bezpieczeństwo procesowe, chemiczne i ekologiczne oraz pożarowe;
 • ratownictwo chemiczne i ekologiczne oraz radiologiczne;
 • analiza zagrożeń radiologicznych i chemicznych, w tym pożarowo - wybuchowych;
 • medycyna ratunkowa;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • kryminalistyczne dochodzenie powypadkowe z udziałem substancji niebezpiecznych;
 • obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe;
 • zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe;
 • awarie przemysłowe w rozumieniu Ustawy Prawo Ochrony Środowiska;
 • dekontaminacja po skażeniach materiałami niebezpiecznymi;
 • organizacja i nadzór nad konferencjami, szkoleniami, kursami oraz treningami
 • (patrz również poniżej: Konferencje oraz PWNT).


Centrum Certyfikacji:
W. Sołtyka; tel.: +58 622 8327, +605 741 008, e-mail: waldeksol@wp.pl;
W. Marchwicka; tel.: +58 552 1536, fax: +58 552 1536, e-mail: nieruchomosci@novweld.gda.pl;
Z. Kowalczuk; tel.: +58 347 2018; e-mail: kova@pg.edu.pl:
 • wdrażanie systemów zarządzania,
  • jakością (ISO 9001),
  • środowiskiem (ISO 14 001),
  • bezpieczeństwem i higieną pracy (PN - N 18 001),
  • bezpieczeństwem żywności (HACCP),

  realizowane we współpracy z DEKRA-ITS - firmą certyfikacyjną posiadającą akredytację na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
  - formularz zgłoszenia firmy do certyfikacji ( .doc lub .pdf):
  • prosimy po wypełnieniu elektronicznym przesłać internetowo na adres: e-mail: nieruchomosci@novweld.gda.pl, kova@pg.edu.pl
  • albo prosimy wydrukować i po wypełnieniu przesłać faksem pod numer:
   fax: +58 347 2018
   lub na adres Towarzystwa Konsultantów Polskich, Oddział Gdańsk;
 • konsultacje i doradztwo w przeglądach wdrożonych systemów zarządzania;
 • konsultacje i doradztwo w pracach przygotowujących systemy do wdrożenia;
 • organizacja szkoleń i wydawanie świadectw energetycznych budynków (ŚEB)
 • - szczegóły pod: Świadectwa Energetyczne Budynków (świadectwa ŚEB).


Centrum Konsultacji Budowlanych i Budowli Zabytkowych:
J. Cudzik; tel./fax: +58 306 6083, e-mail: jcudzik@nordicsystem.com.pl:
 • opinie i porady dotyczące budownictwa i architektury;
 • konsultacje dla wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów;
 • porady z zakresu nieruchomości i budownictwa;
 • kosztorysy szacunkowe i na podstawie projektów;
 • kwestie dotyczące budynków zabytkowych;
 • porady związane z budowlami przemysłowymi.

Centrum Nieruchomości:
W. Marchwicka; tel.: +58 552 1536, fax: +58 552 1536, e-mail: nieruchomosci@novweld.gda.pl:
 • wyceny nieruchomości;
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 • zarządzanie nieruchomościami;
 • monitorowanie cen transakcyjnych nieruchomości;
 • ekspertyzy techniczne i ekonomiczne nieruchomości.

Centrum Techniki i Technologii:
Z. Kowalczuk; tel.: +58 664 6734, +58 347 2018, fax: +58 347 2018, e-mail: kova@pg.edu.pl:
 • konsultacje i ekspertyzy techniczne oraz opinie branżowe;
 • konsultacje z zakresu systemów i sieci komputerowych oraz stron internetowych;
 • ekspertyzy z zakresu telekomunikacji, elektroniki, elektrotechniki i elektroenergetyki;
 • konsultacje z zakresu automatyki i robotyki oraz informatyki;
 • rzeczoznawstwo w zakresie technologii materiałów i maszyn oraz automatyzacji;
 • doradztwo w zakresie okrętownictwa i oceanotechniki;
 • inne ekspertyzy związane z zastosowaniami technologii informacji,
  systemów komputerowych, systemów pomiarowych, monitorowania i diagnostyki.

Ogólne Konsultacje i Ekspertyzy:
Z. Kowalczuk; tel./fax: +58 347 2018, e-mail: kova@pg.edu.pl:
 • wykonywanie innych konsultacji, ekspertyz (lub orzeczeń) technicznych i opinii branżowych
  dla rozwiązania wszelkiego rodzaju problemów, w tym organizacyjno-ekonomicznych,
  które mogą mieć również charakter interdyscyplinarny;
 • ekspertyzy z zakresu finansów, ekonomii, organizacji, zarządzania i marketingu;
 • zarządzanie jakością, projektami gospodarczymi i europejskimi;
 • strategie, aplikacje i studia wykonalności jak również raporty końcowe;
 • opinie dotyczące zagadnień gospodarki wodnej i inżynierii sanitarnej
 • konsulting w zakresie ekologii i ochrony środowiska;
 • ekspertyzy z zakresu przemysłu chemicznego i spożywczego;
 • a ponadto nie wykluczony jest konsulting w innym zakresie,
  na przykład w sferze społecznej (szkolnictwo, opieka społeczna, służba zdrowia, kultura).

Centrum Konferencyjne i Szkoleniowe:
Z. Kowalczuk; tel.: +58 347 2018, fax: +58 347 2018, e-mail: kova@pg.edu.pl
M. Tatara; tel.: +58 347 1668, e-mail: marek.tatara@pg.edu.pl:
Centrum Wydawnicze:
Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne:
Z. Kowalczuk; tel.: +58 664 6734, +58 347 2018; fax: +58 347 2018; e-mail: kova@pg.edu.pl
A. Witkowska; tel.: +58 347 2124, e-mail: anna.witkowska@pg.edu.pl:

 • wydawanie (odpowiednio dofinansowanych) książek i prac naukowych oraz materiałów konferencyjnych, szkoleniowych, zawodowych oraz popularno-naukowych.
KONSULTING PODMIOTOWY:
TKP ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA I INSTYTUCJE KONSULTINGOWE, CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY I ZBIOROWI TKP

Zakres naszych poczynań konsultacyjnych dotyczy wszelkich zagadnień technicznych, organizacyjno-ekonomicznych, organizacji kursów i szkoleń zawodowych, sympozjów i konferencji naukowych, doradztwa w różnych dziedzinach gospodarki, oraz ekspertyz technicznych i opinii branżowych. Ambicją TKP jest fachowe, terminowe i bezstronne wykonywanie ekspertyz i orzeczeń technicznych.

W szczególności, Zarząd reprezentujący:

Towarzystwo Konsultantów Polskich Oddział Gdańsk,
81-583 Gdynia, Wzg. Bernadowo 163, tel. +58 664 6734, fax +58 347 2018
Regon 192 513 874, NIP 586-20-61-953 Nr Rejestr. 25 914 (Sąd Rej. Gdańsk)
Prezes prof. Zdzisław Kowalczuk
(tel.: +58 664 6734, +58 347 2018; fax: +57 347 2018; e-mail: tkp@konsulting.gda.pl, kova@pg.edu.pl);
Ekspertyzy i konsultacje z wszelkich dziedzin techniki i innych.
Internet: http://www.konsulting.gda.pl/
rekomenduje stowarzyszone z TKP przedsiębiorstwa i instytucje jako godne polecenia i charakteryzujące się wysoką jakością wykonywanych usług.