Towarzystwo Konsultantów Polskich® o/Gdańsk jest organizacją skupiającą konsultantów ze wszystkich dziedzin i ukierunkowaną przede wszystkim na współpracę z konsultantami ze środowisk naukowo-technicznych różnych specjalności, w tym ze specjalistami o najwyższych naukowych i praktycznych kwalifikacjach.
Aktywność statutowa TKP związana jest z promocją myśli ekonomicznej, technicznej i naukowej oraz innowacji, organizowaniem badań, studiów, kursów, szkoleń, oraz krajowych i międzynarodowych sympozjów i konferencji, wydawnictwem materiałów szkoleniowych i książek naukowo-technicznych, jak również z integracją zawodową, ogólnokrajową oraz europejską.
Aktywność w obszarze działalności biznesowej Towarzystwa wyraża się odpłatnym udzielaniem konsultacji, wykonywaniem ekspertyz oraz orzeczeń technicznych i innych opracowań projektowych i walidacyjnych (patrz aktualności oraz konsulting).
Działamy także w innych obszarach, które są pożądane dla szeroko pojętego rozwoju zawodowego konsultantów, wysokiej klasy specjalistów i ekspertów oraz pracowników nauki, a jednocześnie przydatne na drodze rozwoju społeczności Wybrzeża, zwłaszcza jej części akademickiej i przemysłowej. Leży nam na sercu tak pomyślność regionu Pomorskiego, jak i całego kraju (patrz strona Aktualności).
Informacje dotyczące spraw członkowskich podano na stronie Informacje Członkowskie, natomiast dane o władzach Oddziału znaleźć można na stronie Zarząd Oddziału oraz Struktura Oddziału.®

Stowarzyszenie TKP realizuje swoje statutowe cele poprzez aktywność kilkunastu oddziałów, zarejestrowanych w różnych rejonach kraju oraz za granicą (w Berlinie), które lokalnie skupiają konsultantów i prowadzą działalność gospodarczą w różnych formach i różnym zakresie (patrz strona Oddziały TKP). Kilka słów o historii Towarzystwa znaleźć można na stronie Historia.

Działalność Towarzystwa Konsultantów Polskich, jako organizacji ogólnopolskiej, koordynowana jest przez Zarząd Główny TKP (strona Zarząd Główny).

Towarzystwo Konsultantów Polskich jest statutowym członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT®) która stanowi krajowy odpowiednik międzynarodowych organizacji: Europejskiej Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FEANI oraz Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich WFEO. TKP współgra również z branżową organizacją konsultantów: Międznarodową Federacją Inżynierów Konsultantów FIDIC.


®
Oddział gdański TKP jest członkiem zbiorowym i partnerem Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki (internet: POLSPAR), zwłaszcza w obszarze różnorodnej aktywności polskich naukowców, działalności konferencyjnej i wydawniczej oraz w zakresie organizowania i wspierania współpracy krajowej i międzynarodowej.
TKP Oddział Gdańsk działa również jako partner Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (internet: WETI), zwłaszcza przy organizowaniu kursów i szkoleń oraz w działalności eksperckiej, konferencyjnej i wydawniczej, jak również w zakresie współpracy z kołami studenckimi.

 
 	® TKP: rok (współczesnego) założenia:	1981 
 	® Urząd Patentowy, znak TKP : pp-zr  92858; 1993.12.13
 	® Urząd Patentowy, znak NOT : pp-r  81402; 1996.08.28