Prof. dr hab. inż. Zdzisław KOWALCZUK
Redaktor Naczelny / Editor in Chief
Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne
tel.: +58 664 6734, fax: +58 347 2018
tel.: +58 347 2018, tel.: +58 347 2289

e-mail: tkp@konsulting.gda.pl lub kova@pg.edu.pl

PWNT - the Pomeranian Science and Technology Publishers - PSTP
O Centrum Wydawniczym

Procedura Wydawnicza

Wydawnictwo PWNT przyjmuje dzieła do publikacji w języku polskim lub angielskim (zalecanym przez Ministerstwo). Wydajemy (odpowiednio dofinansowane) książki i prace naukowe, jak również inne materiały konferencyjne, szkoleniowe, zawodowe oraz popularno-naukowe. Manuskrypt pracy powinien być dostarczony Redakcji w postaci sformatowanej, według wzorców załączonych na niniejszej stronie internetowej pod linkiem Informacje. Autorzy starający się o publikację monografii zobowiązani są do dostarczenia oświadczeń o oryginalności i prawach autorskich .pdf. Klauzula informacyjna RODO podana jest w załączniku .pdf.

Wydawnictwo publikuje recenzowane monografie naukowe z Dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (głównie w dyscyplinach Automatyka, elektronika i elektrotechnika, Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz Inżynieria biomedyczna), jak również w Dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (głównie informatyka i matematyka) oraz Dziedzinie nauk społecznych (głównie nauki o Zarządzaniu i jakości, nauki Socjologiczne i Psychologia), które w opinii recenzentów wnoszą istotny wkład w rozwój nauki światowej.

Z wyjątkiem prac przeglądowych i skryptów szkoleniowych, Redakcja oczekuje zgłoszeń o dużym stopniu innowacyjności. Wydawane książki zwykle trafiają do prowadzonych na bieżąco serii: (AI) Automatyka i Informatyka, (PNT) Problemy Nauk Technicznych, (PN) Problemy Nauki, (MPA) Monografie i Podręczniki Akademickie oraz inne (PP) Publikacje Politechniczne. Seria PNT dotyczy przede wszystkim prac doktorskich i podoktorskich.

Wszystkie pliki do pobrania zamieszczono na stronie internetowej Wydawnictwa pod linkiem: Informacje. Wypełnione i podpisane dokumenty wydawnicze (umowa oraz oświadczenia) należy przesłać na adres Wydawnictwa (w okresie pandemii – na adres internetowy: tkp@konsulting.gda.pl).


Opublikowane prace indeksowane są m.in. w bazach: Google Scholar lub ResearchGate (do 2020 roku również: e-PNP (https://epnp.pl/wyszukiwarka).

Cztery najbardziej cytowane pozycje wydawnicze PWNT to:
 • [978-83-926806-4-2] Modelowanie procesów zarządzania technologiami informatycznym - C. Orłowski, Z. Kowalczuk (2012);
 • [978-83-63177-00-3] Advanced Systems for Automation and Diagnostics - Z. Kowalczuk, M. Domżalski (2015);
 • [978-83-918663-9-9] Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą - C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki (2009);
 • [978-83-918663-6-8] Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi - C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki (2008).Dzieła naukowe zgłoszone do publikacji w PWNT recenzowane są przez co najmniej dwóch niezależnych Recenzentów, od których oczekuje się konstruktywnej i obiektywnej oceny opiniowanego dzieła. Procedurę recenzji opisano w następującym dokumencie: Procedura Recenzji .pdf. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem o przyjęcie lub odrzucenie artykułu (formularz recenzji umieszczono pod linkiem Informacje. Personalia recenzentów nie są ujawniane autorom, lecz pozostają do wiadomości Redakcji. Przy zachowaniu poufności poszczególnych recenzji, Redakcja publikuje listę (.pdf) wszystkich recenzentów współpracujących przy wydawaniu książek. Poza merytoryczną opinią recenzenta (a zwłaszcza wobec jakichkolwiek wątpliwości opiniodawcy), do weryfikacji oryginalności proponowanych manuskryptów stosujemy odpowiedni system antyplagiatowy (aktualnie plagiat.pl).

Wydawnictwo zatwierdza tekst do druku, jeśli: (a) recenzenci nie zgłoszą istotnych uwag merytorycznych lub technicznych, (b) autorzy zastosują się do przekazanych im zaleceń merytorycznych i formalnych, oraz (c) Redaktor Naczelny wyrazi zgodę na druk.


W skrócie Procedurę Wydawniczą najlepiej wyrażają Zasady Etyki Wydawniczej oraz Procedura Recenzowania.


Szczegółowe informacje dla autorów i recenzentów

Można zapoznać się z Informacjami dla autorów i recenzentów.


Sklep internetowy

Lista wszystkich aktualnie dostępnych pozycji obejmuje książki w wersji:
 • papierowej .pdf oraz
 • elektronicznej .pdf (po wyczerpaniu nakładu)


Pod poniższymi linkami można obejrzeć przykłady poszczególnych wydawnictw: konferencyjnych, naukowych oraz książkowych (wraz z formularzami zamówień).

Zapraszamy do obejrzenia naszej OFERTY, prezentującej aktualnie dostępne pozycje książkowe (papierowe i elektroniczne).
Uwaga: Od 01.05.2011 książki obciążone są 5% podatkiem VAT
.

Półka książek z otwartym dostępem

Jednoczenie informujemy, że pod tym samym linkiem mieści się Otwarty dostęp, gdzie zamierzamy udostępniać monografie, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń (w trybie otwartego dostępu).

Zewnętrzna baza ePNP

Dostęp do wersji elektronicznej niektórych naszych książek można też uzyskać w internetowej bazie publikacji Nauki Polskiej ePNP.


About the Publication Center

Publishing Procedure

The PWNT Publishing House accepts works for publication in Polish or English (recommended by the Ministry). We issue (suitably financed) books and scientific publications, as well as other conference, professional, educational, and popular scientific materials. The manuscript of the manuscript should be delivered to the Editor in a formatted form, according to the templates provided on this website at the link: Information. Authors wishing to publish a monograph are required to provide declarations of originality and copyright .pdf. The GDPR information clause is included in the appendix .pdf.

The Publishing House publishes reviewed scientific monographs in the field of engineering and technical sciences (mainly in the disciplines of Automatic Control, Electronics and Electrical Engineering, Technical Informatics and Telecommunications and Biomedical Engineering), as well as in the field of exact and natural sciences (mainly IT and mathematics) and the field of social sciences (mainly Management and Quality Sciences, Sociological Sciences and Psychology), which, in the opinion of the reviewers, make a significant contribution to the development of world science.

With the exception of reviews and training scripts, Editors expect submissions with a high degree of innovation. The books that are published usually go to the series kept on an ongoing basis: (AI) Automation and Information Technology, (PNT) Problems of Technical Sciences, (PN) Problems of Science, (MPA) Monographs and Academic Textbooks and others (PP) Polytechnic publications. The PNT series mainly concerns doctoral and postdoctoral theses.

All downloads are available on the Publisher's website at the following link: Information. Completed and signed publishing documents (contract and statements) should be sent to the publishing house's address (during the pandemic - to the internet address: tkp@konsulting.gda.pl).


The published works are indexed, among others in the bases: Google Scholar or ResearchGate (until 2020 also: e-PNP (https://epnp.pl/wyszukiwarka).

The four most cited publications of PWNT are:
 • [978-83-926806-4-2] Modelowanie procesów zarządzania technologiami informatycznym - by C. Orłowski and Z. Kowalczuk (2012);
 • [978-83-63177-00-3] Advanced Systems for Automation and Diagnostics - by Z. Kowalczuk and M. Domżalski (2015);
 • [978-83-918663-9-9] Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą - by C. Orłowski, Z. Kowalczuk and E. Szczerbicki (2009);
 • [978-83-918663-6-8] Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi - by C. Orłowski, Z. Kowalczuk and E. Szczerbicki (2008).


Scientific works submitted for publication in PWNT are reviewed by at least two independent Reviewers, who are expected to constructively and objectively evaluate the reviewed work. The review procedure is described in the following document: Review Procedure .pdf. The review is in writing and ends with a request for acceptance or rejection of the article (the review form is available at the link Information. Reviewers' personalities are not disclosed to the authors, but remain for the Editorial Board's attention. While maintaining the confidentiality of individual reviews, the Editorial Board publishes a list ( .pdf) of all reviewers who collaborate in publishing the books. Apart from the substantive opinion of the reviewer (and especially in the light of any doubts of the opinion-maker), we use an appropriate anti-plagiarism system to verify the originality of the proposed manuscripts (currently plagiat.pl).

The publishing house approves the text for printing if: (a) reviewers do not submit significant substantive or technical comments, (b) the authors follow the substantive and formal recommendations provided to them, and (c) The Editor-in-Chief agrees to be printed.


Briefly, the Publishing Procedure is best expressed by the Principles of Publishing Ethics and the Reviewing Procedure.


For Authors and Reviewers

There are editorial Information and hints for the Authors and Reviewers.


Internet shop

The list of all currently available items includes books in:
 • paper versions .pdf and
 • electronic versions .pdf (after running out of paper books)


There are samples of conference, scientific and book publications (along with the PWNT/PSTP book orders).


We encourage you to look around our E-SHOP, presenting actually available items (books and CDs). Attention: Since 01.05.2011 all the books have been charged by a 5% VAT.

Open Access Book Shelf

At the same time, we would like to inform you that there is Open Access at the same link, where we intend to share the monographs available free of charge and without technical restrictions (in the open access mode).

External repository: ePNP (ePSP)

A selection of our (PWNT/PSTP) books in their electronic version can be accessed in the internet base of Polish Science Publications of ePNP (ePSP).--------------------------------------------
Współpracujemy z księgarniami (m.in.):
1. Główna Księgarnia Techniczna, 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14.
2. Wydawnictwo WNT - Księgarnia PG (Gmach Główny), 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 58 347 1618.
3. FHU MAREK (kiosk na WETI PG, budynek EA), 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 58 347 2026.
4. Dom Książki, Księgarnia N-T, 15-424 Białystok, ul. Lipowa 43, 85 742 0225.
5. Poznańska Księgarnia Akademicka, 61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3, 61 665 2324.
6. Księgarnia Akademicka Lambda, Gliwice.
5. ePNP (Publikacje Nauki Polskiej) WSE, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3, 85 652 5094.